Az Ő kegyelme elég

Egyesek számára a társas távolságtartás teljes elszigetelődést jelent: otthonról dolgoznak, online tartják a kapcsolatot barátaikkal és munkatársaikkal, és online követik nyomon az istentiszteletet.
Öt gyermek édesanyjaként jelenleg mi sem áll távolabb az én életemtől.

Lengyelországban, ahol misszionáriusként szolgálunk, az elmúlt hetekben bevezették a teljes kijárási korlátozást. A lengyel kormány egyik napról a másikra bezárta az iskolákat, jómagamat az otthonoktatás világába taszítva, amit a lengyel nyelv három különböző szintjén kell gyakorolnom (ráadásul a lengyel nem is az anyanyelvem).

A kormány ezt követően a határokat is lezárta. Külföldi állampolgárként még mindig várjuk, hogy megérkezzen a letelepedési engedélyünk, így méginkább arra kényszerülünk, hogy ezekben az időkben az Úrban bízzunk. Tegnap hallottuk, hogy hamarosan felszállnak az utolsó Kanadába és Egyesült Államokba tartó repülőgépek. Hatalmas súlya van annak, hogy fizikailag képtelenek vagyunk visszatérni az otthonunkba abban az esetben, ha bármi történne a szüleinkkel.

A betervezett évfordulós utazást törölnünk kellett, pedig a gyerekek nélkül utaztunk volna el. Ha úgy hagyjuk el a lakást, hogy nem bevásárolni, munkába, orvoshoz, vagy járványügyben tesszük, akkor az akár több, mint 10 ezer dollár értékű büntetéssel járhat.

Ráadásul az ilyen embert próbáló körülmények között folyton bánt a lelkiismeret, hogy „misszionáriusként” nem teszek többet azért, hogy Jézusról beszéljek az embereknek ebben az időszakban. Amíg mások online bibliatanulmányokkal, istentiszteletekkel és a kapcsolataikkal foglalkoznak, addig nekem a teljes kapacitásomat leköti, hogy a házunkban élő nyolc emberről gondoskodjak. És ez arra ösztökélt, hogy közelebbről megvizsgáljam a legnagyobb parancsolatot: Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel! A második legfontosabb parancs pedig ez: Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” (Márk 12:30–31)

Vajon teljes szívemből szeretem Istent?

Ezekben az időkben rendkívül fontos, hogy kapcsolatban maradjunk a Szabadítóval, a Megváltóval, a Baráttal. Az, hogy naponta időt töltök az Ő Igéjének olvasásával és imádsággal örökkévaló távlatba helyezi a jelenlegi világjárványt. Egyedül Ő az, aki igazsággal, élettel és reménnyel ajándékozhatja meg a szívünket.

Amikor az „embertársadat” szót olvasom, akkor olyan emberek jutnak eszembe, akik a szomszédban laknak, azonban Isten arra is ráébresztett, hogy ez a parancsolat azt is magába foglalja, hogy a gyermekeimet és a férjemet is úgy szeressem, mint magamat. Ennyire testközelben megtapasztalni a családot elég komoly kihívást jelent. Ahhoz, hogy az otthonunkban élőket szeressük, ugyanannyi (vagy még több) kegyelemre szorulunk, mint mások esetében. Ámde az 1 Timóteus 5:8 arra emlékeztet, hogy pont a családomról való gondoskodás az, amit Isten most elvár tőlem: „Ha egy hívő mégsem gondoskodik a rokonairól, különösen pedig a saját családjáról, akkor valójában megtagadta a hitet, és rosszabb még a hitetlennél is.”

Egyik nap a gyerekekkel együtt rajzoltunk egy szivárványt, és átvittük a szomszéd néninek, aki özvegy. Annyira hálás volt, hogy felhívott, és megkért, hogy köszönjem meg a nevében a fiúknak és öleljem meg őket helyette is. Elmondtam neki, hogy ha bármiben, akár a bevásárlásban, segítségre van szüksége, számíthat ránk.

Akár a magánnyal és az elszigeteltséggel küzdesz a járvány alatt, akár a zsúfoltsággal és fáradtsággal gyűlik meg a bajod, egyedül Isten kegyelme az, ami megtart.

„Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk!” – Galata 6:9

Krista Taylor
A lengyel Szeresd Nagyon Istent csoport vezetője – Wroclaw, Lengyelország

Forrás: https://lovegodgreatly.com/his-grace-can-sustain/
Fordította: Szabó Anna
Kép: Vasadi Dubován Judith

Megtudja a világ

Mai Igénk ahhoz az asztalhoz visz minket, ahol Jézus ült a tanítványaival azon az estén, amikor elfogták. Tudván tudva mi fog történni, tudva azt, hogy mi következik és az mit követel tőle: Jézus imádkozik. Imádkozott magáért, hogy befejezze azt a munkát, amiért a Földre jött, hogy Isten dicsőüljön meg és Ő visszatérhessen a Mennybe az örök dicsőségbe. Ezután imádkozott a tanítványokért, hogy maradjanak megszentelve, biztonságban és elkülönítve. Mai igeszakaszunkban Jézus értünk is imádkozott, a hívőkért szerte a világban, akik megosztják az evangéliumot másokkal a bizonyságtételeiken és az egységükön keresztül.

„Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te, Atyám énbennem — hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.” –  János 17:22-23

Gyönyörű imádság, amit még különlegesebbé tesz az, amikor azokra a férfiakra gondolunk, akik Jézussal az asztalnál ültek. Jézus tudta, ki fogja őt elárulni, ki fogja őt megtagadni. Tudta, ki fogja kétségbevonni a feltámadás hitelességét, amíg saját szemével meg nem látja a bizonyítékokat. És azt is tudta, hogy hallaniuk kell azt, hogy mennyire szereti őket, és mennyire szeret minket.

Néhány héttel ezelőtt a kislányommal ültem a szobájában, ő pedig megosztott velem néhány kihívást, amivel most szembesül az egyik lánnyal kapcsolatban az osztályukban. Bántó szavak hangzottak el, mindketten kirekesztettnek érezték magukat, lavírozva a trükkös (és irreális) általános iskolai szabályok között, aminek következtében második osztályos lányok azt gondolják, hogy egyszerre csak 1 ember lehet a barátjuk. Miután meghallgattam és én is elmeséltem néhány saját történetet a barátságokkal való küzdelmeimből, megkérdeztem, mi lenne, ha imádkoznánk ezért a másik kislányért.   

Nem számítottam a kislányom reakciójára. Teljesen magába roskadt. Miközben folytak a könnyei, bevallotta, hogy nagyon szeretne velem imádkozni, de nem azért a kislányért, aki bántó volt vele. Azt hitte, hogy én a másik kislánynak hiszek és jobban fáj a szívem azért a kislányért, miközben ő nem tudott saját fájdalmán kívül másra figyelni.

A feltámadás mindent megváltoztat! Nem vagyunk többé Isten ellenségei, hanem olyan nők, akiket úgy szeretnek, ahogy az Atya szerette Jézust. Van hová tartozzunk, van elhívásunk és van, Aki folyamatosan fohászkodik értünk. Megtapasztalhatjuk azt az örömöt és szabadságot, ami abból származik, hogy az egységet választjuk a viszálykodás helyett, mert örökkévaló látásmódunk van. Tudjuk, hogy a Jézussal töltött örökkévalóság többet ér, mint az, hogy kedvencesdit játszunk, direkt veszekszünk és utat engedünk a büszkeségünknek. Imádkozhatunk azokért, akik csalódást okoznak nekünk vagy megbántanak minket, mert tudjuk, hogy Jézus milyen sokat áldozott fel értünk, és a szeretetünk az, ami a legjobb bizonyságtétel lesz.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-world-will-know/
Fordította: Pfaff Mária
Kép: Gergely Csilla

Semmi sem választhat el bennünket

Keresztény életem egyik legnagyobb küzdelme, hogy elfogadjam annak igazságát, hogy Isten irántam való szeretete feltétel nélküli.

Annyira nehéz számomra felfogni annak mélységeit, hogy Isten bensőséges kapcsolatra lépne velem.

Jézus, az én Megváltóm, szándékosan és önzetlenül viselte a meg nem érdemelt, kínzó szenvedést, hogy én megigazulhassak. A lelkem tusakodik a ténnyel, hogy minden egyes alkalommal, amikor elbukom, Isten irántam való szerelme sosem változik. Micsoda zavarba ejtő, őrült, csodálatos szeretet!

A Biblia egyik legdicsőségesebb ígérete részletesen körülírja Istennek az Övéi iránt való véghetetlen szeretetét:

„Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, sem semmi, ami a magasságban, vagy a mélységben van, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.” – Róma 8:38-39

A Római levél 8. fejezetében Pál apostol konkrét okokat nevezett meg, melyek miatt a hívők teljesen biztosak lehetnek Isten szeretetében és az Ő ígéreteiben. Pál egy nagyon fontos szellemi igazsággal zárta a fejezetet: Semminek nincs hatalma arra, hogy egy hívőt elválasszon Isten szeretetétől.

Nem számít, mit tűr vagy szenved el a hívő, nem számít, hogy a hívő megbotlik vagy elbukik, Isten szeretete az Övéi iránt soha nem változik. 

A Megváltás Isten terve, hogy az Övéit helyreállítsa és bensőséges kapcsolata legyen velük. Jézus halála, temetése és feltámadása maga után vonja Isten felséges munkáját. Isten megváltási terve sohasem mond csődöt, mert Isten nem tud kudarcot vallani.

Jézus, aki értünk halt meg, most értünk él! Jézus ebben a percben is szeret bennünket, imádkozik értünk és rólunk beszélget Istennel. Az Atya jobbján helyet foglaló Jézus biztosítja, hogy minden pillanatunk, minden egyes hibánk, minden egyes bukásunk továbbra is az Ő vérével van betakarva.

„Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk.” (Róma 5:8).

Isten szeretete az Ő lényének teljes visszatükröződése. Isten szeretete tökéletes, határtalan, végtelen, túláradó, és feltétel nélküli. Az Ő szeretete félelem nélküli, állandó, szavahihető, megbízható, megmásíthatatlan, megingathatatlan. Isten szeretete a legerősebb, leghatalmasabb erő az örökkévalóságon át. Isten szerelme dacol minden logikával, minden ismerettel, minden fizikai és szellemi akadállyal. Isten szeretetét egyedül az motiválja, Ő kicsoda, nem pedig az, mi kik vagyunk.

Azonosságunk és bizonyosságunk Isten folytonos és örökkétartó szeretetén alapszik, ami Jézus Krisztus halálában és feltámadásában nyilvánult meg. Bizodalmunk Isten irántunk való abszolút szeretetében horgonyzik.

Amikor küszködöm, arra emlékezem, hogy Isten szorosan belém kapaszkodik és soha nem enged el. Amikor biztos vagyok Isten irántam való szeretetében, nem kell félnem a jövőtől. Isten szeretete egy totális ígéret. Semmi sincs, amit én tehetnék azért, hogy Isten engem jobban vagy kevésbé szeressen.

Semmi sem választhatja el a hívőket Istennek az elképesztő szeretetétől Jézusban! Hogyan hoz Isten feltétel nélküli szeretetének ígérete megnyugvást és békességet számodra?

Kegyelem és békesség nektek,

Forrás: https://lovegodgreatly.com/nothing-can-separate-us/
Fordította: Barabás Mónika
Kép: Gergely Csilla

Többé nem elidegenedett

Legalább egyszer egy héten, egy szomorú arcú kis totyogó a szemembe néz és kijelenti: „Nem vagy a legjobb barátom.” A fiatalember nem szereti, ha a dolgok nem az ő elképzelései szerint alakulnak, és nemtetszésének hangot is ad. Én mindig lehajolok hozzá, egy nagy, cuppanós puszit adok a homlokára és tudatom vele, hogy „Te mindig a legjobb barátom leszel.” Nagyi Morcos Fickó iránti szeretete nem inog meg. Akár szófogadó, akár makacs lázadó, én kitartóan védelmezem és biztosítom róla, hogy minden téren gondját viselik.

Ahogy az evangéliumokat olvasom és látom Jézust Pilátus előtt állva, tudom, hogy egész lényével az előtte álló örömre fókuszált (Zsidók 12:2). Az én Megváltóm nem törődött a szégyennel és nem válaszolt a vádlóinak azért, hogy egy magamfajta bűnöst megmentsen.

Jézus szeretett engem, amikor makacsul a bűnben vesztegeltem.

Szenvedő szolgaként korbácsütéseket tűrt, hogy engem szabaddá tegyen.

Alázattal viselte a keresztet, hogy engem a pokolból visszavásároljon.

Jézus állhatatosan jött utánam, hogy én az Ő sajátja legyek.

Egykor elidegenedett voltam, Isten pokol felé tartó ellensége, de Jézus vére a bűn és szégyen minden akadályát ledöntötte, és újra összehangba hozott magával. A legjobb barátom helyettem halt meg egy könyörtelen kereszten.

Ó, micsoda szeretet!

A megváltás teljes és szabadon elérhető mindenki számára, aki szeretné befogadni Jézust és megbékélni vele. Sajnálatos módon Júdás sosem tartott bűnbánatot. Igen, a végeredményt bánta, de a saját akaratát sosem rendelte alá teljességgel a Megváltónak.

Amikor továbbra is a saját fejünk után megyünk, végül mindig úgy járunk, hogy a semmit tartjuk kapzsi kezeinkben. Krisztus arra vágyik, hogy lehántsa rólunk a szégyent és kegyelmével burkoljon be minket. Irgalmával akar megkoronázni és az Ő igazságosságával betakarni. (Zsolt 103:4, 2 Kor 5:21)

Testvérem, többé nem vagy elidegenedett. Egy olyan Barát és Megváltó feltétel nélküli szeretete ölel át, amely soha nem hagy el.

Emlékezz ma erre az igazságra: „Jézus miatt közel vont magához és mint szentet, feddhetetlent és szeplőtelent állított maga elé.”

Állj meg és olvasd újra az utolsó mondatot, lassan és hangosan. Többé nem az a nő vagy, aki egykor voltál. Megváltód teljesen megbékéltetett magával és helyreállított téged.

Miként kellene az Ő túláradó szeretetére felelnünk? A Kolossé 1 útmutatást ad erre:

 • Egész szívünket készséggel Neki szentelhetjük. Pál arra bátorít bennünket, hogy „maradjunk meg a hitben, szilárdan és erősen.”
 • Megnyugodhatunk az Ő akaratában és engedelmeskedhetünk Szavának. Ahelyett, hogy a test kívánságait igyekeznénk kielégíteni, el kell határoznunk, hogy nem „váltunk” az evangéliumnak ama reménységéről, melyet hallottunk.
 • Önzetlenül szolgálhatunk, mint az Ő helyreállításának nagykövetei ebben a bűntől telített világban. Minden nap érintkezünk emberekkel, akik szomorú módon még mindig Istentől elidegenedve élnek, és a mi feladatunk, hogy Isten alázatos szolgáiként megosszuk az evangélium reménységét velük.

Jézus a legjobb barátod. Légy állhatatos továbbadni az Örömhírt, hogy Ő a Megmentő, aki azért jött, hogy behívjon bennünket és kimentsen a bűnből. Egyedül Ő adja meg azt, amire szükségünk van és véd meg bennünket az ellenségtől, amely pusztulásunkra tör. Ő mindig körbeveszi azokat, akik elfordulnak a bűntől és azt mondják: „Jézus, én hiszek.”

Kinek van szüksége rád ezen a héten, hogy odahajolj és azt mondd: „Jézus szeret téged”? Nézz a szemükbe, mosolyogj és add tudtul számukra, hogy az Ő feltétlen szeretete soha nem hagyja őket elidegenedve és üres kézzel.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/no-longer-estranged/
Fordította: Barabás Mónika
Kép: Gergely Csilla

Boldogok, akik békét teremtenek

Arccal a mosogatónak fordultam, miközben a férjem elsietett mellettem a garázs felé. Meg szerettem volna beszélni vele, mikor tudunk leülni vacsorázni, de nagyon elfoglalt volt. Válasza szíven ütött.

„Ne is törődj vele. Ezen a héten majd gondoskodok magamról” vetette oda, mielőtt eltűnt volna a „pasibarlangjában”.

Könnyek gyűltek a szemembe, ahogy eszembe jutott az a rengeteg minden, amit az imént bezsúfoltam a hűtőbe. Már megterveztem a heti menüt, erre most azt mondja, inkább enne gabonapelyhet egyedül.

A könnyek gyorsan fordultak át jeges haragba. Négy hete tettünk fogadalmat egymásnak, és máris elgondolkoztam azon, vajon jól döntöttünk-e.

Miközben az érzéseimmel küzdöttem, az én hanyag férjem visszajött, hogy megkeressen egy szerszámot, amit elhagyott. Meglátta, hogy a mosogatónál állok és beleszuszogott a fülembe. Úgy éreztem, megfulladok. Hozzá akartam vágni a koszos tányérokat, de inkább kimentettem magam, hogy visszanyerjem a lélekjelenlétemet.

A férjem és én is olyan családban nőttünk fel, ahol a „leghangosabbé az utolsó szó” filozófia érvényesült. Egyikünk sem akarta, hogy a házasságunk alapja az önző gyűlölködés legyen, ezért nekiálltunk tanulmányozni a Bibliát, hogy megtanuljuk, hogyan élhetnénk békében egymással.

Jézus azt mondta, „Milyen boldogok és áldottak, akik békességet teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik!” (Máté 5:9). Nem tudsz boldog menedéket teremteni, hacsak nem vagy hajlandó dolgozni érte és félretenni az önzésedet és szelíden válaszolni. Ahelyett, hogy mérges szavakkal vagdalóznánk, megpróbálhatnánk békét teremteni.

4 út a béketeremtéshez:

 • Építs másokat, jóval győzd le a gonoszt.

„Akkor őrizd meg nyelved a gonosztól, és szádat a hazugságtól! Messzire kerüld el ami gonosz, és tedd meg, ami jó! Törekedj a békességre, ne nyugodj, míg el nem éred! (Zsoltárok 34:13-14)

 • Csendes alázattal viseld el mások természetét.

„Istentől kapott elhívásotokhoz méltóan éljetek! Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást! A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül — így egyesít benneteket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát!” (Efézus 4:1-3)

 • Légy kegyelmes és kész a megbocsátásra.

„Igyekezzetek mindenkivel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az sohasem fogja meglátni az Urat! Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon! Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet!” (Zsidókhoz 12:14-15)

 • Szorgalmazd a békülést, harcolj a neheztelés és a keserűség ellen.

„Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek!” (Róma 12:17-18)

Mint a Király leányai, arra kaptunk elhívást, hogy békét teremtsünk. Ne a test szerint reagáljunk, hanem imával, és kérjük Istent, hogy vegye el büszkeségünket és töltsön el az Ő mindenek feletti szeretetével. A Béke Fejedelmét szolgáljuk, Szavai pedig megvilágítják az utat és mutatják, merre menjünk.

Határozzuk el hát, hogy nem vágunk vissza, hanem békét teremtünk!

A hitet megtartva,

Lyli

Lyli Dunbar szeret a férjével karaokezni a kocsiban, elmélyedni a Bibliatanulmányozásban a lányokkal, és egyszerre 12 könyvet olvasni.  Író, előadó, és mentor, akinek legégetőbb vágya, hogy megismerje Jézust, és megismertesse Őt másokkal.  Keresd őt a lylidunbar.com oldalon, ahol elegendő üzemanyagot találsz majd az erdőtűz intenzitású hithez.  Lylit továbbá megtalálod Facebookon, Instagramon, Twitteren, Youtube-on és Pinteresten is.

Fordította: Szabó Eszter
Forrás: https://lovegodgreatly.com/blessed-are-the-peacemakers/


Elfogadni a fájó igazságot

Amikor arra gondolunk, hogy igazat mondunk egymásnak, sokszor olyan szavak jutnak az eszünkbe, amelyektől jól érezzük magunkat, amelyek megmosolyogtatnak és amelyek feldobják a napunkat. Arra gondolunk, hogy hogyan emlékeztethetjük egymást bátorításképpen Isten Igéjének igazságaira, és ez valóban fontos.

Van azonban egy másfajta igazság, amelyet szintén ilyen lelkesen kell megosztanunk, ez pedig olyasvalami, ami az adott pillanatban nem esik jól; valami, amit nehéz meghallani és még nehezebb elmondani: ezek pedig a helyreigazítás szavai.

A barátban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond…” – Példabeszédek 27:6

Hát, ez nem hangzik túl kellemesnek. De mégis mit mondhat egy barát, ami fájhat?

Amiről a Példabeszédek könyve beszél, az a feddés és a helyreigazítás.

Az a fájó igazság, amelyről néha beszélnünk kell egymásnak, a bűn. Előfordul, hogy letérünk a jó útról; amikor rossz a hozzáállásunk, amikor önzőn viselkedünk, vagy felfuvalkodottak vagyunk. Néha rosszul mutatjuk be Istent és olyan dolgokat hiszünk el, amelyek nem állnak összhangban az Igével. Ezekben az esetekben szükségünk van valakire, aki odalép hozzánk és megosztja velünk azokat a fájó szavakat, amelyek megváltoztathatják az életünket és segíthetnek fejlődni.

Olyan nőknek kell lennünk, akik hajlandóak megbántani a barátaikat az ő érdekükben, és olyan nőknek kell lennünk, akik elfogadják egy barát sebző szavait.

„Az igazi barát nem egy huligán, aki szavaival a földbe döngöl minket, hogy bebizonyítsa az igazát vagy kiegyenlítse a számlát. A mennyei barát sokkal inkább egy szakképzett mentőápoló, aki letépi rólunk a kifogások nagy műgonddal szőtt álcáját, és visszasokkol bennünket az életbe. A mi érdekünkben sebez meg.” – Greg Morse

Szükségünk van olyanokra, akik hajlandóak azt mondani: mindez a panaszkodás méltatlan ahhoz, aki egy királyságot örököl majd.

Szükségünk van olyanokra, akik azt mondják: a szellemi lustaság nem elfogadható.

A Példabeszédek 27:17 szerint „az acélpengét acéllal élesítik, csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.”

Ahhoz, hogy az acélpenge éles legyen, egy másik acélpengével való kölcsönhatásra van szükség. Vassal élesítik a vasat. Valamiféle súrlódásnak kell létrejönnie. Kell, hogy legyen olyan barátod, aki hajlandó összecsapni veled – ez az összecsapás azonban épít, nem pedig rombol. Ez a fajta súrlódás élesebbé és használhatóbbá teszi az embereket. Akárhogy is, az összecsapás mélyíti a barátságot, mivel a fájó igazság kimondása őszintén szerető szívről árulkodik.

De hogyan fogjunk egy ilyesfajta igazság megosztásához?

 1. Mindig szeretetben. Mindig kedves szavakkal.
 2. A meztelen igazság mindig építő, sosem kegyetlen.

Jézus ennek a tökéletes példája. Ő volt maga a megtestesült kedvesség, a testet öltött szeretet, mégsem félt a bűnt bűnnek nevezni. Nem ódzkodott attól, hogy kimondja az igazságot, de ezt mindig szeretetben és gondosan tette, és sosem a pillanatnyi frusztrációját levezetve vagy kegyetlenül.

 • Mindig alázattal, és sohasem a magas lóról beszélve, egyfajta én-szentebb-vagyok-mint-te hangnemben.
 • Ne keressünk a kákán is csomót! Egyáltalán nem fontos barátunk minden egyes apró hibáját szóvá tennünk, mert nem erre lettünk elhívva.

Legyen ebben az 1 Thesszalonika 5:14 a vezérfonalunk: „nagyon kérünk benneteket, testvéreim, hogy figyelmeztessétek azokat, akik nem akarnak dolgozni és rendesen élni! Viszont biztassátok azokat, akik bátortalanok, és segítsétek a gyengéket! Mindenkivel szemben legyetek türelmesek!”

És mi történik akkor, ha egy barát lép oda hozzánk, hogy kemény szavakat osszon meg velünk? Mi a helyes reakció?

 1. Először is le kell nyelnünk a büszkeségünket és nem szabad védelmi állásba helyezkednünk.
 2. Meg kell hallgatnunk – kifogások nélkül!
 3. Imádkoznunk kell az elhangzottak felett, és arra kell kérnünk Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az igazság.
 4. Meg kell vallanunk a bűneinket és arra kell kérnünk Istent, hogy segítsen felülkerekedni rajtuk.

Ritka az olyan barát, aki nem fél kimondani a fájó igazságot, azonban ha ilyen emberre leltél, akkor légy érte hálás, mert olyasvalaki áll melletted, aki nagyon szeret és arra vágyik, hogy keresztény életutad gyümölcsöző legyen.

„Ti viszont tartsátok magatokat a következőkhöz: Mondjatok igazat egymásnak!” – Zakariás 8:16

Jézusra nézve,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/accepting-hard-truth/

A szavak hatalma – 3. hét / 3. nap

Igazságban, mégis szeretetben (szembesítés, összetűzés, kiigazítás)

Olvasd el: 2 Sámuel 12:1-10, 13-14, Példabeszédek 10:12, Példabeszédek 15:1, Zakariás 8:16-17,  Máté 18:15

IMÁK: Zakariás 8:16

A mai Igeversek életbevágóan fontosak a másokkal való kapcsolatainkban. Ma a konfrontációról, a konfliktusról és a kiigazításról lesz szó.  Mivel keresztyének vagyunk, arra hívattunk el, hogy intsük egymást. De mit is jelent ez pontosan? Hadd kezdjem azzal, hogy mit nem jelent az intés: nem az, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy mindent rosszul csinál, amivel bűntudatot keltünk benne és megszégyenítjük.

Az intés szó jelentése a görög paraklésis szóból ered, ami azt jelenti, hogy „segítőül hív valaki mellé, összehív, bátorít, (meg)int, buzdít, esedezik”. Ugyanaz a szó gyökere, mint a paraklétos, vagyis Szent Szellem szónak (ld. János 14:16-17). Az intés által más hívőkkel alakítunk ki kapcsolatot azért, hogy bátorítsuk őket a lelki növekedésükben.

Az intés végső célja a bátorítás, ami pedig a másokkal való összetűzésnek, a konfliktusok megoldásának, és a kiigazításnak a kiindulópontja. Amikor látjuk, hogy valaki valamit rosszul csinál, ki kell mondanunk az igazságot, igen, tényleg, de szeretetben kell építenünk egymást az igazsághoz ragaszkodva. Ez az, ami az egészet mássá teszi.  

Drága Uram, segíts szeretetben szólnom az igazságot. Nem ítélkezni akarok más hívők fölött, hanem inkább segíteni nekik, hogy növekedhessenek a hívő életben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Greizer Zsófia

A szavak hatalma – 2. hét / 5. nap

És Isten mit mond?

Olvasd el: Zsoltárok 36:7-10, Zsoltárok 139:14, Ézsaiás 43:4, Jeremiás 29:11, Lukács 12:6-7, Róma 8:16

IMÁK: Ézsaiás 43:4

Gyertek, fejezzük be a hetet néhány csodálatos gondolattal, amit Isten mond rólad! Amikor elolvasod a mai Igeverseket, rájössz (ha még nem tetted volna), hogy nagyon értékes vagy Atyád szemében. Drága. Szeret és megbecsül. Csodálatosan alkotott meg. Értékes vagy.

Isten rászánta az időt, és mindannyiunkat különlegesnek alkotott meg, egyedi tehetségeket adott nekünk és egyéni terveket készített az életünkre nézve. Látod már, hogy mennyire értékes vagy Istennek? Örökkévaló szeretettel szeret téged!

Bármikor, ha úgy érzed, hogy értéktelen vagy, mikor azt gondolod, hogy nem érsz fel az elvárásokhoz, vagy amikor azt mondod magadnak, hogy más emberek jobbak nálad, térj vissza ezekhez az Igékhez és olvasd elejétől végéig, újra és újra, hogy mit gondol rólad Isten, és milyen csodálatos szavakat mond neked.

Ó, Atyám, szeretlek. Ámulattal szemlélem, mennyire szeretsz engem. Segíts emlékeznem rá, hogy nagyon becses vagyok a Te szemedben. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea

Minden szavad számít

A szavaid számítanak. A szavak – akár mások, akár magad felé irányulnak – mind számítanak.

Ha egy kicsit is hasonlítasz rám, akkor te is saját magad számára tartogatod a legkeményebb szavakat. Nagyon is jól ismered azokat a méreggel teli szavakat, amelyeket senki sem hallhat, egyedül te. A gondolataid titkos, mindenkitől elzárt kamrájában újra és újra előbukkannak. Úgy véled, senki sem hallja őket, és hogy nem számítanak. Ezek csak a te „gondolataid”, milyen kárt is okozhatnának? Mégis, ahogy az idő múlik, megtörténik a baj, és az egykor láthatatlan seb felszínre kerül: az önbizalmunk roncsolódik. A szorongásod egyre erősödik és a legjobb helyett megalkuszol valami sokkal rosszabbal.

Figyelj csak rám! Abba kell hagynunk önmagunk szidását. Légy kedves magaddal. Kezdd azzal, hogy foglyul ejted a gondolataidat (2 Korinthus 10:5), és ha valamit nem mondanál a legjobb barátodnak, akkor, könyörgöm, ne mondd magadnak se!

A Máté 22:39-ben Jézus azt parancsolja, hogy úgy szeressük embertársainkat, mint magunkat. Idézd csak fel azokat a szavakat, amelyekkel magadat illetted az elmúlt hét során? Milyenek voltak? Szeretőek? Kegyelemmel teljesek és bátorítóak? Vagy sokkal inkább vádlást, gúnyt és szégyent közvetítettek? Ha úgy kell szeretnünk az embertársainkat, mint magunkat, akkor először magunkat kell szeretnünk. Megtanulni bátorító szavakat szólni és megállítani önmagunk becsmérlését egy jó kezdet.

Ha Jézus nem beszélne hozzád így, akkor te miért teszed? Légy kedves magaddal! Ne csak arra figyelj, hogy életetadó módon beszélj a barátaiddal, munkatársaiddal, családoddal és szomszédaiddal, hanem arra is, hogy magadhoz így szólj.

Egyezzünk meg, rendben? Nekem fejlődnöm kéne az életem ezen területén, és úgy érzem, talán nem vagyok egyedül. Akarsz csatlakozni? Abbéli igyekezetemben, hogy barátként beszélek magamhoz, a következőket teszem:

 1. Minden napot egy hálaimával kezdek azért, amilyennek Isten teremtett.
 2. Megtanulom a 2 Korinthus 10:5-öt és átültetem a gyakorlatba. Szándékosan gátat szabok a negatív gondolatoknak és pozitívakkal helyettesítem őket.
 3. Megkeresem az egyik megbízható barátomat és megkérem, hogy imádkozzon az életem ezen területéért. Úgy vélem, ha megnyílunk és megosztjuk egymással a küzdelmeinket az talán csillapítja a kritikus szavak ütéseinek erejét.
 4. Arra az igazságra koncentrálok, hogy Isten szeret engem, mindig velem van és terve van az életemre. Nem követhetek el olyan dolgot, ami miatt Isten jobban vagy kevésbé szeretne, mint ahogyan most szeret.

És te, kedves barátom? Akarsz csatlakozni?

Beszéljük meg! Esetleg még mit tudnál hozzáadni a listához?

Szeressétek Nagyon Istent,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/your-words-all-matter/ 

A szavak hatalma – 2. hét / 3. nap

Beszélj magaddal jó barátként!

Olvasd el: Példabeszédek 11:17, Példabeszédek 12:25, Máté 22:39

IMÁK: Máté 22:39

Szeresd felebarátodat, mint magadat. Az aranymondás, amit megtanulunk és tanítunk a vasárnapi iskolában. Ez az egyik alapelve a keresztény hitünknek: úgy szeressük felebarátunkat, mint saját magunkat.

Sokan vagyunk, akiknek ez gondot okoz. Akarjuk Istent és másokat szeretni… de nem találtuk meg a módját, hogy magunkat szeressük. Lehet, hogy a tükör olyan képet mutat rólad, mely nem tetszik. Lehet, hogy valami van az életedben, amiről tudod, hogy nem helyes, ami miatt úgy érzed, senki nem szerethet téged (még te saját magadat sem). Lehet, hogy nem szereted ahogy beszélsz, mikor a harag átveszi az uralmat a nyelved fölött.

Bármi is legyen az oka, ahhoz, hogy másokat jól tudj szeretni, előbb meg kell tanulnod szeretni saját magadat. És bizony, sokszor ez a legnehezebb. Kedves barátom, kezdd el végre elhinni, hogy szeretve vagy, hogy gondodat viselik és értékelnek. Mondd ki ezeket az igazságokat magadnak, szeresd magadat helyesen, majd kezdj el szeretni másokat is hasonlóan.

Mennyei Atyám, nehéz szívvel jövök eléd. Bevallom, hogy számos alkalom volt, amikor nem szerettem magamat, és kételkedtem abban is, hogy Te szeretsz engem. Kérlek, segíts helyesen szeretni. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: dr. Ferenczi Andrea