Mikeás könyve – 4. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 7:8-13

IMÁK: Mikeás 7:8-9

Mikeás tudta, hogy ellenségeik nem fognak örökké uralkodni. Bízott Istenben és tudta, hogy a feléjük közelgő sötétség ellenére, a jövőben újra világosságot látnak majd. Isten lesz az ő világosságuk. Júda felveszi a harcot hatalmas ellenségével. De ki lenne hatalmasabb Istennél?

Ezek az Igék a Zsoltárok 27:1-3-ra emlékeztetnek: „Világosságom és Szabadítóm az Örökkévaló, ugyan kitől féljek? Erős váram az Örökkévaló, miért félnék bárkitől? Ha rám támadnak a gonoszok, hogy elevenen felfaljanak, ők fognak megbotlani és elesni. Ha ellenség tábora vesz körül, akkor sem félek, ha háborút indítanak ellenem, akkor is bízom én!”

Kitől kellene félnünk? Van egy hatalmas ellenségünk, aki folyamatosan azon gondolkozik, hogyan árthatna nekünk. Rengeteg terve van, amiket különböző módokon használ fel ellenünk. De a Sátán egy legyőzött ellenség. Fegyverei nem uralkodhatnak felettünk. Az Úr a mi világosságunk és Szabadítónk, nem kell félnünk!


Ó, Uram, legyőzted földi ellenségeimet, akik rosszat tettek ellenem és legyőzted  szellemi ellenségemet is. Köszönöm, hogy világosságot hoztál a sötétségbe. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 4. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 7:1-7

IMÁK: Mikeás 7:7

Mindazok után, amivel Mikeás könyvében találkoztunk, minden ítélet, bűn és betekintés után, a szívünk vigaszt találhat a mai Igében. Lehet, hogy minden összeomlik körülöttem, de én az Úrra, az én Szabadítómra várok. Ő meghallgat engem. Ő lát engem. Ő az én kősziklám, váram és menedékem. Ő olyan hatalmas, hogy megmenthet engem és örökké tartó szeretettel szeret.

A Zsoltárok 62:1-2 azt írja: „Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom.

Csak ő az én kősziklám és szabadítóm; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen.” (Rev. Károli) Dávid tudta, hogy egyetlen dologra van szüksége a túléléshez és a növekedéshez: Istenre, az Ő hatalmas szeretetére és gondviselésére. Lehet, hogy ez a világ megpróbál legyőzni, mégsem rendíthet meg felettébb.

Félelem nélkül nézhetek szembe az élettel, mert Isten velem van. Mint keresztyén, tudom, hogy próbák várnak rám. Tudjuk, hogy sok különböző dolgot kell átélnünk, amik megpróbálnak legyűrni bennünket. De tudjuk azt is, hogy hatalmas Istenünk van, aki velünk harcol és meghallja segélykiáltásainkat.  

Uram, dicsérlek Téged, mert megelégítesz – elég vagy a szívemnek, az életemnek, az örömömnek. Köszönöm, hogy meghallgatsz, valahányszor Hozzád kiáltok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 4. hét / 1. nap

Olvasd el: Mikeás 6:1-8, Galata 4:12-16

IMÁK: Mikeás 6:8                           

Szerintem a Mikeás 6:8 összefoglalja Mikeás teljes könyvét. Újra és újra arról olvasunk, hogy Izráel mi mindent tett helytelenül. Most pedig arról, hogy mit kellene tenniük: igazságosan cselekedni, hűségesen szeretni és alázatosan élni Isten előtt. Három egyszerű, apró dolog, amit Isten az emberektől kért akkor és kér tőlünk ma is.

Isten belefáradt a vallási szertartásokba, az áldozatokba és a sekélyes lelki életbe. Az izráeliek nem vették észre milyen súlyosan vétkeztek az Úr ellen és úgy gondolták, hogy vallásos cselekedetekkel megszabadulhatnak a bűntudattól.

Ahhoz, hogy a kért három dolgot meg tudjuk tenni, szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus megmentsen minket. Ha anélkül próbálunk igazságosan cselekedni, hűségesen szeretni és alázatosan élni, hogy Isten előtt, mint bűnösök jelennénk meg, akiknek szüksége van a Megváltóra, akkor mi is csak „vallásos” emberek vagyunk.

Ne próbáljuk Istent a vallásosságunkkal lenyűgözni. Ő a szívünket akarja. Azt, hogy átadjuk az életünket. Azt, hogy úgy viselkedjünk, mint az Ő gyermekei, mint a Király leányai, akik az Ő Igéje szerint élnek.

Drága Uram, szeretnélek Téged bensőségesen megismerni. Nem akarok hazugságban élni. Nem akarom üres szívem felett a vallásosság álarcát viselni. Ó, Atyám, segíts, hogy igaz hitben éljek, olyanban, ami belülről formál engem és elér másokat is a Te dicsőségedre. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/ Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 4. nap

Olvasd el: Mikeás 5:7-9, Apostolok cselekedetei 17:1-4; 18:1-4, 24

IMÁK: Mikeás 5:7

További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17, 18, 19

Mikeás ígéretet tesz Júda népének, hogy Isten nem fogja örökre elpusztítani őket. Jákób maradéka elvegyül a népek között amikorra a Messiás eljön, hogy uralkodjon Jeruzsálemben. Ez egy olyan ígéret, ami bizonyosan bátorította őket.

Láthatjuk, hogy ez az ígéret hogyan vált valóra a történelemben. Az Apostolok cselekedetei beszámol zsidókról, akik Jézus lábaihoz járultak, olyanokról, akik idegen nemzetek között laktak. Olvashatunk zsinagógákról, amik Thesszalonikában és Korinthusban, görög városokban álltak. Olvasunk Aquiláról és Priscilláról, zsidókról, akik Rómában éltek és Apollósról, egy egyiptomi, Alexandriából származó zsidóról is.

A zsidókat borzalmas módon üldözték a történelem folyamán. Mégis, ott vannak a világ számos országában, különböző helyeken és kultúrákban élve még mindig tartják zsidó szokásaikat, életmódjukat. Isten gondot visel rájuk.

Idegen vagyok abban az országban, ahol élek, de nem vagyunk-e mind idegenek ebben a világban a 2 Péter 2:11 szerint? Isten gondot visel rád, mint egy ebben a világban élő idegenre. Nem hagy magadra!

Drága Atyám, századokon keresztül viselted gondját a népednek, óvtad őket a gonosz minden formájától. Hűséges voltál az Izráelnek tett ígéreteidhez és a nekem tett ígéreteidhez is az vagy. Köszönöm, Uram, hogy gondot viselsz rám, mint idegenre ebben a világban. Segíts, hogy emlékezzek, a Menny polgára vagyok. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 5:1-6, 2 Krónikák 32:20-23

IMÁK: Mikeás 5:4-5a

További olvasmány: 2 Krónikák 32

Az első versben Mikeás előretekint az időben és megjövendöli Jeruzsálem ostromát. Jeruzsálemet „seregek leányának” nevezi, mert látja, hogy milyen nagy létszámú sereg, milyen sok katona fogja támadni a Szent Várost. Isten Babilónia erős seregeit használja arra, hogy beteljesítse ítéletét Júda felett.

És akkor Mikeás a Messiásra, Jézusra emeli a tekintetét, aki gyenge gyermekként fog megérkezni Betlehem kis városába, és aki Izráel uralkodója lesz (mégegyszer: különböző időkre utaló próféciákkal van dolgunk – először Jézus első eljöveteléről beszél, mint kisgyermek, majd a másodikról, amikor mint Király jön az idők végén).

Amikor Jézus másodszor is visszatér, pásztorolja nyáját, törődik vele és biztos lakhelyre vezeti népét. Ma is gondot visel ránk mint Jó Pásztorunk. Azoknak, akik Hozzá mennek, békét és örömöt ad. „Igen nagy és értékes ígéreteket” hagyott ránk (2 Péter 1:4), hogy bátorítsa a szívünket. Velünk van a Szent Isten, aki nem tűri a bűnt, de van szerető Jó Pásztorunk is, Akinek minden szükségünkre gondja van.

Ó, Uram, Szavad olyan a szívemnek, mint a friss víz. Dícsőítlek, amiért nem hagytál magamra, hanem családod tagjává tettél és gondot viselsz rólam. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 2. nap

Olvasd el: Mikeás 4:9-13, Róma 8:28

IMÁK: Mikeás 4:12

A próféciák néha nehezen értelmezhetőek, ugye? Mit jelent? Mi fog történni? Ezért óvatosnak kell lennünk, amikor a maihoz hasonló Igeszakaszt olvasunk a Bibliából.

A mai Igében Mikeás két külön korról beszél. A 9-10. versben a babilóniai fogságot jövendöli meg, majd a Círusz király uralkodása alatti hazatérést. A 11-13. versben pedig egy Messiási próféciát olvashatunk, ami a Krisztus második eljövete előtti Armageddonra utal.

Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nem értjük, mit csinál Isten. Egyszerűen nem fogjuk fel. Úgy intézi a dolgokat, ahogy mi nem tennénk, megenged olyasmiket, amiket nem akarunk megélni. De, ahogyan azt a Róma 8:28 is mondja, azoknak, akik Istent szeretik, minden – a jó, a rossz, a nehézség, a kemény időszakok, a könnyek, a bánat, minden! – összedolgozik a jó érdekében. Lehet, hogy összezavar az, ahogy Isten cselekszik, de sosem kételkedhetünk abban, hogy mindent azért tesz, hogy nekünk javunkra legyen az Ő dicsőségére, még akkor is, ha nem értjük akaratát.

Ó, Atyám, bocsáss meg, hogy kételkedek a módszereidben és az időzítésedben. Amikor elveszett vagyok és összezavarodott, segíts, hogy Beléd és a felém érzett Szeretetedbe helyezzem a bizalmamat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 3. hét / 1. nap

Olvasd el: Mikeás 4:6-8, Zsoltárok 93

IMÁK: Mikeás 4:7                                                   

Szeretem, ahogyan Isten azokat is észben tartja, akiken mi átsiklanánk. Isten Királyságában azok, akiknek a világ mértéke szerint nincs lehetőségük a sikerre, kiemelt helyet kapnak az asztalnál. Nem számít, hogy a zsidók maradéka milyen gyenge, milyen kicsiny. Isten újra erőssé teszi őket, amikor Jézus, mint Király visszatér és Jeruzsálem újra őrtorony lesz, főváros, úgy, mint Dávid korában volt. A Messiás eljön, hogy összegyűjtse a zsidó nép hűséges maradékát és ismét erőssé teszi őket a többi nemzettel szemben.

A 93. zsoltár gyönyörűen emlékeztet arra, hogy Isten trónja szilárdan áll és mindörökké állni fog (93:2). Bármi történjen is az életünkben, Isten uralkodik. Bár jönnek a viharok, az áradat megpróbál elpusztítani, a tűz felemészteni bennünket. Ha így történik, emlékezzünk, hogy Isten még mindig Isten és Ő ül a trónon. Nem tudom, ma milyen harcot kell megvívnod, de Isten megadja neked a csatához szükséges bátorságot! Emlékezz, hogy mindenre van erőd Krisztusban, aki megerősít téged (Filippi 4:13).

Drága Atyám, mikor az élet nehézzé válik, segíts emlékeznem, Te fenségesen uralkodsz és semmi sem csúszik ki irányításod alól. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Mikeás könyve – 2. hét / 5. nap

Olvasd el: Mikeás 4:1-5, Jelenések 21:1-8

IMÁK: Mikeás 4:5   

Miután tájékoztatja őket arról, hogy miként ég majd porig Jeruzsálem, Mikeás próféta lelket önt a nép szívébe, és beszél nekik arról a napról, amikor Jeruzsálem és a templom is újjáépül majd.

Ez egy a Messiásról szóló prófécia, mely az „utolsó napoknak” nevezett időszakról szól, amikor is Jézus királyként visszatér és megalapozza uralmát a földön. Voltak ígéretek Isten kiválasztottai számára és Mikeás mindenféleképpen meg akarta osztani azokat velük, hogy bátorítsa őket.

A Jelenések könyvén keresztül vethetünk egy pillantást az „Új Jeruzsálemre”, a fájdalom, könny, bánat és halál nélküli örökkévaló városra. Ez az a mennyei hely, ahol az öröklétet töltjük majd. Micsoda csodálatos reménységünk van! Még ha minden földi dolog elpusztul is, ha mindenünket elveszítjük, Jézus helyet készít nekünk (János 14:2). 

Ó, Atyám! Köszönöm a reménységet, amit Benned kaptam! Segíts emlékeznem arra, hogy Jézus milyen gyönyörű helyet készít nekünk a Mennyben, hogy a szívünket többé ne terhelje semmilyen hétköznapi bánat. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Mikeás könyve – 2. hét / 3. nap

Olvasd el: Mikeás 3:5-8, Jakab 5:19-20

IMÁK: Mikeás 3:8

Tegnap láthattuk, ahogy az Ige megfeddi a vezetőket, ma pedig arról olvashatunk, ahogy a hamis prófétákat korholja. Ezek a hamis próféták nem Isten szavait beszélték, hanem a sajátjaikat. Azt mondták, amit az emberek hallani akartak. Éppen ezért kellett megszégyenülniük és megalázkodniuk.

Ezzel ellentétben Mikeás pont arról beszélt az embereknek, amiről nem akartak hallani: bűnről, ítéletről, következményekről, nehézségekről. Az ő beszéde azonban erővel bírt, mert Istentől jött. Ez volt az az üzenet, amit Isten el akart mondani az ő népének.

Ma sok gyülekezetben nem esik szó a bűnről. És sok keresztény nem beszél róla. Talán azért, mert nem akarjuk, hogy mások kényelmetlenül érezzék magukat. Azonban elfelejtjük, hogy ennek a világnak szüksége van Jézusra, és annak érdekében, hogy megmeneküljön, beszélnünk kell a bűnről, az ítéletről, a következményekről – pontosan úgy, ahogyan Mikeás tette. A Róma 1:16-ban Pál azt mondja, hogy senki előtt nem szégyelli az örömhírt, hiszen Istennek hatalma az, amellyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne. Pál és Mikeás tudták, hogy egyedül az evangéliumnak van ereje. Emlékezzünk erre ma és legyünk elég bátrak ahhoz, hogy megosszuk Isten Igéjét azokkal, akik nem ismerik Jézust, és hogy megkeressük azokat, akik eltévelyedtek Isten Igazságától.

Mennyei Atyám, segíts, hogy a Te igazságodat szóljam attól függetlenül, hogy mások mit gondolnak rólam. Segíts, hogy elég bátor legyek és beszéljek másoknak Jézusról és arról a bőséges életről, ami Benne vár minket. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna

Mikeás könyve – 2. hét / 2. nap

Olvasd e!: Mikeás 3:1-4, Ézsaiás 55:8-9

IMÁK: Ézsaiás 55:8-9

Mikeás könyvének mára kirendelt Igeverseinek eredeti hivatása az volt, hogy feddésül szolgáljanak Izráel és Júda fejedelmeinek. Tudniuk kellett volna, hogy mi az igazság. Tudniuk kellett volna, hogy mi a jó és mi a rossz, hiszen az ő kezükben volt a hatalom a törvényen kívül élők megbüntetésére. Ők mégis arra használták az előjogaikat, hogy a szegényeket nyomorgassák.

Nézzük csak meg azokat a kemény szavakat, amelyekkel Mikeás azt írja le, ahogyan a vezetők elnyomták a népet. Az Ige lenyúzott bőrről, összetört csontokról és felaprított húsról beszél. Úgy hangzik, mintha nem bíróságról, hanem hentesüzletről beszélnénk.

Nehéz megértenünk, hogy Isten miért engedte ezeket a dolgokat megtörténni. Miért engedte, hogy ezek a gonosz emberek elferdítsék az Ő törvényét és megrontsák az embereket? Miért helyez korrupt és elvetemült vezetőket némely országok élére? Nem tudom. De Ő igen. És, ahogyan arra Ézsaiás is emlékeztetett engem a mai napon, az Ő gondolatai nem az én gondolataim. Nem is kell megértenem. Csak el kell fogadnom az Ő tökéletes akaratát.

Világszerte szemtanúi lehetünk annak, ahogy rossz vezetők nyomorítják meg az embereket. A Példabeszédek 29:2 szerint „amikor az igazságszerető kerül hatalomra, örül a nép, ha pedig istentelen uralkodik, mindenki sóhajtozik.” Kövessük hát Pál tanácsát, amit az 1 Timóteus 2:1-2-ben ad nekünk, és imádkozzunk a vezetőinkért, hogy nyugodt és békés életünk lehessen.

Drága Uram, imádkozom az országom vezetőiért. Arra kérlek, hogy adj nekik bölcsességet és tisztánlátást ahhoz, hogy jól kormányozhassanak. Imádkozom a lelki üdvükért. Jézus nevében, Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Anna