Hűséges szeretet / 5. hét / 2. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 11:1-12, Zsoltárok 145:8-9, Mikeás 7:18-19

IMÁK: Hóseás 11:8-9

Ma olyan szerető Atyaként látjuk Istent, aki annyira szerette Izráelt, mint egy gyermeket, Aki kihívta fiát Egyiptomból. Megtanította Efraimot járni, karjaiban hordozta. Lehajolt hozzá és táplálta. Isten mindig jó, szerető, törődő Atya volt.

De jön a büntetés Izráel bűnei miatt. Lerohanják őket az asszírok és fogságba hurcolják a népet. De Isten, mint szerető Atya, feltárja ma a szívét. „Hogyan is adhatnálak oda ellenségeidnek, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Nem bánhatok veled úgy, mint Admával! Nem pusztítalak el, ahogy Cebóim városát eltöröltem. Megesett rajtad a szívem, fellángolt bennem a szánalom!”

„Hogyan is adhatnálak oda?” Most a saját gyermekeimre gondolok. Ha olyan döntést hoznak, amivel összetörik a szívemet, lemondanék róluk? Soha! Ha én, a hűtlen ember, nem tudok lemondani a gyermekeimről, hogyan gondolhatnánk azt, hogy Isten örökre visszatartaná tőlünk szeretetét? Ismét megkönyörül majd. Nem hagyja népét fogságban örökre.

Mennyei Atyám, amikor bűnösen, bűntudattól gyötörten állunk előtted, Te nem mondasz le rólunk. Az igazság megkövetelte a büntetést, de a szíved módot talált a megváltásra: Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy nem mondasz le rólam. Köszönöm, hogy megtaláltad a tökéletes utat a megmentésemre. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

A nép, akit Isten választott

A bibliai írók általában hasonlatokkal fejezték ki Isten szereteten alapuló kapcsolatát népével. Isten és népe kapcsolatát illetően a két fő hasonlat a férj-feleség, illetve a szülő-gyermek viszony. 

Hóseás próféta könyvében mindkét hasonlat beszédesen szemlélteti Istennek népéhez való viszonyát. Sok esetben parázna asszonyként tünteti fel Izráelt.

Jeremiás próféta Isten hűtlen népét parázna asszonyhoz hasonlította, akinek sok a szeretője, pedig Isten mindent megadott neki (Jer 3:1). Ezékiel próféta hasonlóképpen házasságtörő asszonynak nevezi Izráelt, aki elhagyta férjét (Ez 16:32). Tehát a Biblia a bálványimádást lelki paráznaságnak, házasságtörésnek tekinti.  

Mi a lelki paráznaság? Az a magatartás, amikor Isten népe az őt kiválasztó, szerető, egy, igaz, élő, örök Istenen kívül a pogányok ún. embercsinálta isteneinek, bálványainak is vallásos tiszteletet és imádatot ad. Amikor az élő Isten mellett bálványt is tisztel Isten népe. – Ez a lelki paráznaság. A bálványtiszteletet lelki paráznaságnak, lelki házasságtörésnek, szövetségszegésnek nevezi a Biblia. Ez Istennek a helyzete: egy parázna választott néppel él együtt, amelyik kacsingat a Baálokra is; ha baj van, visszaszalad Istenhez és kéri az Ő segítségét.

Hóseás a Kr. e. VIII. században élt próféta, akinek a szolgálata több évtizeden át tartott. Ő az egyetlen próféta, aki az északi királyságból származott. Isten azért küldte, hogy megbocsátást hirdessen népének, hogy elháríthassa az asszír fogság tragédiáját és Samária, az északi királyság fővárosának elestét. Ha a vezetők és a nép hallgatott volna Istenre, elkerülték volna e bajokat, megmenekültek volna a nemzeti és egyéni tragédiától. De nem így történt.

A választott nép  képtelen volt a szövetség feltételei szerint élni.  A vallási vezetőket, a papokat és a prófétákat is felelősség terhelte Izráel életének romlásáért, amit Isten számon is kért tőlük. A szövetségszegés leggyakoribb módja akkor az volt, hogy az emberek hasonulni akartak a környezetükhöz, az őket körülvevő pogány népekhez, és elkezdték azoknak a bálványszobrait is istenként tisztelni. Soha nem tagadták meg nyíltan az Urat, de az Ő tisztelete mellett imádni kezdték ezeket a bálványokat is. És Isten szemében ez rettenetes bűn, ami mindig súlyos ítéletet vont maga után, mert félszívvel nem lehet istenfélő életet élni.

Mint ahogy Hóseás szenvedett felesége hűtlensége miatt, úgy szenvedett és szenved ma is Isten az emberi bűn miatt és arra vágyik, hogy megmenthessen!

Izráel bűnös volt és teljes pusztulást érdemelt, kitartó kegyelmével azonban az Úr továbbra is szereti népét, megtéréséért fáradozik.  Az Úr nem engedi, hogy döntéseit a keserűség vezesse, vagy a bosszúállás. Szeretete népe gyógyulását, egészségét, helyreállítását keresi. Isten fegyelmező tetteinek a helyreigazítás, a javítás, a békéltetés a célja, nem pedig a pusztítás és a bosszú.

Az Úr nem akarja a bűnös halálát, és ha megtér, Ő szeretettel visszafogadja.

Istennek nem az az utolsó szava, hogy nincs kegyelem, és nem vagytok többé népem, hanem az utolsó szava az: „Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz…” És mindez miért történik így? Mi már tudjuk. Nem azért, mintha Isten elnéző lenne. Isten a bűnnel szemben nem elnéző. Isten igazsága ugyanúgy érvényesül, mint az Ő irgalmassága. Csakhogy Ő végrehajtotta ezt az ítéletet máson. Nem az Ő népén, hanem azon a Jézus Krisztuson, aki soha nem vált hűtlenné az Atyához, aki soha nem követett el semmi bűnt, de magára vette másoknak a bűnét.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.“ /Jn 3:16/

Miután a nép megvallja bűneit, bűnbánatot tart, Isten az ígéretek sorával válaszol.  Egyszerre átélik a szövetségnek a melegét, biztonságát, áldásait. Újra azt a gazdagságot, amit az Isten közelsége és a hozzátartozás jelent, mégpedig úgy, hogy nem nekik kell lelki teljesítményeket felmutatniuk, hanem Isten ígéri, hogy mit fog Ő cselekedni az életükben: „Kigyógyítom őket a hűtlenségből”,  „Szívből szeretni foglak titeket.” Az Isten mérhetetlen és érthetetlen szeretete újra körülveszi őket. Újra biztonságban vannak – a szövetség biztonságában.

A bűn problémája félelmetes szakadékot vágott Isten és az emberiség közé. Jézus kereszthalála viszont mindannyiunk számára utat nyitott, amelyen szorosan járhatunk az Úr mellett.

Egy népnek a megtérése az egyének megtéréséből áll. Egy nép úgy nem térhet meg, egyenként kell megtérni. Nekünk kellene elkezdenünk.  Nemcsak a mi életünket újítaná meg, hanem a körülöttünk élőkre is áldássá lenne, sőt ki tudja, hogy mi-mindenre tudná Isten felhasználni, ha ma kíméletlen őszinteséggel belenéznénk az Ige tükrébe és megvizsgálnánk, hogy miben jellemez minket ez a félszívűség, a megosztott hit, ez az ímmel-ámmal vett langyos vallásosság?  Mert a megtérésünknek – mint minden tettünknek  az életben – következménye van, mégpedig az, hogy visszakerülünk az Istennel való szövetségbe, és átéljük annak az áldásait. És elkezd bennünk Isten hatalmasan munkálkodni, kigyógyít sokféle hűtlenségből, szenvedélyből, rossz szokásból, bűnből, és gyümölcstermővé teszi az életünket, hogy hitelesen tudjunk Istenre mutatni, másokat Hozzá vezetni, mások életét meggazdagítani.

Rontóné Nagy Jolika

Hűség

Mit is jelent a hűség szó? Felelősségteljes kitartást és ragaszkodást egy személyhez, közösséghez vagy eszméhez, az adott szó állhatatos betartását.

Amikor meghívást kapunk egy esküvőre, számíthatunk rá, hogy halljuk majd, amint az ifjú pár örök hűséget fogad egymásnak. Őszintén megvallják a másiknak, hogy betegségben, szegénységben és bajok között is együtt maradnak életük végéig. Talán nincs is ennél szebb dolog két ember életében: teljes szívükből hűséges szeretetet ígérnek egymásnak.

Aztán jönnek a mindennapok, a csalódások, a nehézségek, emberi gyengeségek és sátán romboló munkája. Kevés utálatosabb dolog van számára, mint a keresztény házasság. Igazi értéket tud lerombolni, mikor egy ilyen házasságnak vet véget és reménytelenné teheti az egykor oly boldog párokat is.

Emberekként nem tudjuk megtartani ígéreteinket (itt nem a bántalmazott házastársakra utalok), és amint valamilyen probléma merül fel, ami megoldhatatlannak tűnik, nem dolgozunk rajta, hanem egyből ki akarunk menekülni a kapcsolatból. Nagyon sok történetet hallok megcsalt házastársaktól is, akik egyszerűen nem tudják feldolgozni a hűtlenséget, magukat okolják a történtekért. Nem csak a társunkhoz nehéz hűségesnek maradni, gyakran a barátainkat is cserben hagyjuk, a szüleinktől vágjuk el magunkat vagy a gyermekeinket hagyjuk egyedül. Összetört emberek vagyunk! Vágyunk arra, hogy valaki feltétel nélkül szeressen és ragaszkodjon hozzánk, de képtelenek vagyunk ezt megtalálni vagy megadni, űr tátong a szívünkben.

Be kell látnunk, az a hűség, amiről mi beszélünk, csupán árnyéka a hűség igazi értékének, amit egyedül Isten mutat be nekünk tökéletesen. Egyedül Istenben van igazi, elfogadással teljes szeretet.

„Teljes bizonyossággal tudd meg hát, hogy Istenünk, az Örökkévaló, az egyetlen igaz Isten! Hűséges Isten ő, aki megtartja a szövetséget, és hűséges szeretettel bánik azokkal, akik szeretik őt, és engedelmeskednek parancsainak — sőt még ezeknek az utódaival is, ezer nemzetségen keresztül.” – 5 Mózes 7:9

Isten egyedül hűséges! Hű az ígéreteihez, és hű hozzánk, még akkor is, ha mi elfordulunk tőle.

„Ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja.” – 2 Timóteus 2:13

Az elmúlt hetekben láttuk, hogy Hóseás próféta nem mindennapi elhívása Isten szeretetteljes módja arra, hogy megértsük Őt és megismerjük jellemét. Ahogy Hóseásnak azt parancsolta, hogy vegyen el, majd újra szeressen egy hűtlen nőt, nagyon jelentőségteljesen mutatja be Isten és Izrael kapcsolatát és Atyánk el nem múló hűségét és tökéletes elköteleződését irányunkba.

Jézusban Isten újabb esélyt adott szeretett népének megérteni, hogy Ő készen áll a kapcsolat helyreállítására. Jézus végig hű maradt ahhoz a kapcsolathoz, ami öröktől fogva közte és az Atya között volt és hű maradt hozzánk, egészen a kereszthalálig, nem adta fel, nem választotta a könnyebb utat, hogy utunk lehessen az Atyához. Krisztus most is mindig velünk van, azt ígérte soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk.

Mi pedig cserébe próbáljuk Őt szolgálni, Neki élni. És elbukunk. Rossz a sorrend. Isten a szeretetünkre vágyik először:

 „Hiszen nem véresáldozatot kívántam tőlük,
    hanem hűséges szeretetet,
inkább Istenük megismerését,
    mint égőáldozatot!” – Hóseás 6:6

Ha elfogadjuk az Ő szeretetét felénk, akkor képesek leszünk mi is isteni szeretettel szeretni és ennek gyümölcse, kiáradása a szolgálat és az Úrral való mindennapi járás. Amint napról napra vele járunk, egyre inkább meglátjuk, hogy másként élni nem érdemes!

Sérültségünkből adódóan, ha megbántanak, visszahúzódunk, és önerőnkből nem tudunk hűségesek lenni sem Istenhez, sem emberhez. Isten nem azért használ közeli, számunkra is érthető példákat jelleme bemutatására, hogy még távolabb érezzük magunkat tőle, hanem, hogy végre elhiggyük, hogy Ő TÉNYLEG hűségesen vár és készen áll megbocsátani nekünk, mint ahogy Izráellel is tette. Bűneinket olyan mélyre veti, mint napkelet a napnyugattól, és soha többé nem emlékezik meg róluk! Ne higgy a hazugságnak, hogy van amit már biztosan nem bocsát meg neked, vagy te már soha nem fogsz tudni győzedelmet aratni valami felett, mert Ő ebben is hűségesnek fog mutatkozni és képére formál!

Térj vissza hozzá, ne késlekedj! Ő tárt karokkal vár, mert hűségesen szeret!

Bolbás Viola

Hóseás – A próféta, Isten embere

Kulcsgondolat: Istennek a népe iránti szeretete nem változik a nép lelki paráznasága és az ítélet ellenére sem!

A próféta:

Isten szava a prófétán, mint emberi közvetítőn keresztül érkezik. Először hozzá lesz Istennek szava. Neki kell először megértenie és magáévá tenni, elfogadnia az Igét, majd azt követően tudja továbbadni.

A próféták gyakran kaptak környezetük felrázására nehéz feladatot, ami őket meggyötörte, környezetük megütközött rajta. Ézsaiás alsóruhában, mezítláb járt három esztendeig (Ézs 20), Jeremiás nem nősülhetett meg, és nem teljesíthette társadalmi kötelezettségeit (Jer 16:1-13); Ezékiel emberi ganéjon süti kevés és rossz kenyerét (Ez 4:9.).

Hóseásé volt a legnehezebb. Életének meg kell jelenítenie, hogy Izráel az idegen isteneket (Baálokat) kezdte el követni, az Úrral kötött korábbi szövetséget megszegte, és az eddigi útról letérve más úton jár.

A történelmi háttér:

Hóseás próféta akkor szolgált, amikor éppen lezárult Izráel történetének egy virágzó korszaka, közvetlenül azelőtt, hogy Kr. e. 722-ben az országot elfoglalták az asszírok. Szolgálatát valószínűleg II. Jeroboám uralkodásának végén kezdte. Legalább 38 évig prófétált.

Apja neve Beéri, de ez nem mond el semmit a származási helyéről és a hátteréről. Egyesek azt gondolják, hogy pék volt, mivel jól ismeri ezt a mesterséget (7:4-8), de mivel a földműveléssel kapcsolatban is több leírást (10:11-13, 13:3) találunk, ebben nem lehetünk biztosak. Az a legvalószínűbb, hogy hivatásos prófétaként tevékenykedett.

Az író próféták közül ő volt az egyetlen, aki az északi királyságból (Izráelből) származott, és próféciája is elsősorban arra a királyságra vonatozik; de mivel prófétai tevékenységének idejét Júda királyainak említésével adja meg, a könyv valószínűleg Júdában íródott az északi főváros, Samária bukása után.

Az északi királyság tragikus utolsó napjaiban, 25 év alatt (II. Jeroboámot követően) hat király uralkodott (2Kir 15:8-17:41). Ezek a királyok, akiket Isten „haragjában” adott és „felindulásában” vett el (13:11), úgy sodródtak, mint „forgács a víz színén” (10:7). Egyik vérontást a másik vérontás követte (4:2). Asszíria nyugatra terjeszkedett; … Izráel vallása teljesen megromlott. Hivatalosan Istent imádták, de az istentiszteletük mindenütt keveredett a bálványimádattal és a Baál tiszteletével. Az ország meglehetősen erős és gazdag volt II. Jeroboám idejében, de halála után gyors hanyatlás következett be mind gazdaságilag, mind politikailag. Asszíria ill. Egyiptom fenyegetése között éltek, de mégis figyelmen kívül hagyták Istent. Végül Asszíria igázta le teljesen Izráelt Kr.e. 721- ben.

A családi háttér:

Szokatlanul furcsa parancs: Hóseástól azt kéri Isten, vegyen feleségül egy parázna nőt (ebbe belegondolni is fájdalmas, nemhogy megtenni, érinteni. Isten embere tudta, hogy ha tisztátalan nőt érint akkor ő maga is tisztátalanná válik általa. Ezt kéri Isten?)

Tragikus családi élet, igaz? Nem tipikus…

Hóseás engedelmeskedett. Elment, megkereste – a nevén nevezett asszonyt – Gómert, és megkérte, hogy legyen a felesége.

Majd megszerette őt…

Három gyermekük született, akiknek nevei egy-egy üzenetet közvetítettek Izráel felé. De egy idő után Gómer elhagyta és megcsalta a férjét. Hóseás továbbra is szerette őt. Szeretete egyre mélyült, és talán azt is kezdte megérteni, mire gondolhatott Isten.

Végül – bár az asszony szinte a szeretők rabszolgájává vált – visszavásárolta őt a sötétségből. Kivásárolni a focistákat szokták… de ez más volt. Itt mindenét odaadta Hóseás, de legfőképpen a hűséges szívét.

Helyreállította felesége eredeti státuszát a családban, bár egy ideig nem élt vele, csak a házban adott neki helyet.

Milyen ember is volt Hóseás? Engedelmes és hűséges! Bár a szíve többször összetört, és valószínű, hogy azt is érezte, hogy nem bírja tovább.

Isten szeretetével szeretni, az nem emberi képzelgések sorozata. Nem „majd kitartunk egy ideig, aztán meglátjuk”. Az megmarad! És visszavár! Elfedez és bekötöz.

Hóseás kiválóan szemlélteti ezt a fajta szeretetet. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten, Izráel hűtlensége miatt. Olyan hatással volt a következő korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.

Tanulhatunk Hóseás prófétától: – új kezdetet hirdetett, lehetőséget a megtérésre – buzdított a szeretetre és Isten megismerésére.

Vajon mi lenne, ha ma találkoznánk Hóseással? Mit kérdeznénk tőle? Bemennénk-e Gómerhez és Hóseáshoz egy házicsoportra?

Rodák Kinga

Bátornak lenni és felkarolni másokat

Éppen a gyülekezetben ültem, és mindent megpróbáltam annak érdekében, hogy figyeljek az éppen kezdődő vasárnapi istentiszteletre. Azonban ahogy a dicsőítés első akkordjai betöltötték a termet, nem tudtam nem észrevenni az alig pár sorral előttem álló hölgy csodálatos göndör hajzuhatagát.

Vajon ő az?

Egy kicsit előrehajoltam, hogy megnézzem az arcát – amitől a férjem persze meglepődött, hiszen nem az istentiszteletre figyeltem –, és a szeme elégedett csillogása elárulta. Ennyi év után a teste láthatóan megöregedett. A kezei, mintha saját történetük lenne, ráncosak és megviseltek voltak. A tartása és kiállása azonban ugyanolyan eltökélt volt, mint valaha, és az, ahogy dicsőített, könnyekre fakasztott.

Alig vártam, hogy megszólítsam, de hogyan? Ő még akkorról ismert, amikor kislány voltam egy kis város kis gyülekezetében; akkorról, amikor a családom nem kicsit szorult segítségre. Egyáltalán megismerne ennyi év után?

Hangosan köszönetet mondtam Istennek, amikor a dicsőítésvezető arra hívta a gyülekezetet, hogy szánjanak egy percet egymás köszöntésére. Jézus biztos tudta, hogy nem bírtam volna várni az istentisztelet végéig. Mielőtt a vezető befejezte volna a beszédet, oldalra léptem, és végigverekedtem magam a Bibliák, cipők, táskák és emberek sokaságán, olyan gyorsan suhanva mellé, amilyen gyorsan csak tudtam. A kezemet finoman a vállára helyeztem, közel hajoltam, és elsuttogtam a nevét.

Nem vagyok benne biztos, hogy emlékszel rám…” — kezdtem, majd bemutatkoztam a lánykori nevemen és elmeséltem, hogy kinek a gyermeke vagyok. Ő szemrebbenés nélkül felállt, gyenge kezeibe vette az enyémeket, és közel hajolt hozzám. A testével ellentétben a hangja erős maradt…

„Jól tudom, ki vagy.  Mindig is szerettelek.” 

És igen, valóban szeretett.


33 évvel azelőtt úgy döntött, hogy felkarol és szeret egy négy gyermekes családot, akik közül mind 8 éves vagy fiatalabb volt. Ő és a férje hűségesen jártak egy kisváros kis gyülekezetébe, ahol mi hétről-hétre menedékre leltünk.

Az ő útjai pedig diszkrétek voltak, de nagylelkűek.

„A kertben a bab éppen megérett a szedésre, ha szeretnétek, gyertek át érte a héten.”

Együtt tapasztaltuk meg Isten erejét az ima által, együtt nyertünk bátorítást Isten Igéjéből, aztán ott voltak a szó nélkül a Bibliába csúsztatott pénzes borítékok, a női konferenciák és gyermektáborok, amelyeket egy titokzatos „valaki kifizetett”, és a teli bevásárolószatyrok, amiket az istentisztelet után találtunk a kocsink hátsó ülésén.

Ő nem ítélkezett. Nem pártoskodott. Ő nem ment el a szükség mellett, hátha majd valaki más megoldja. Egyszerűen és alázatosan úgy szeretett, mint Jézus. Abból adott, amije volt, és nem várt viszonzást.

Ez évekig így ment, és volt egy kislány, aki mindezt magába szívta és jó mélyen elrejtette a szívébe. És egyetlen ember nagylelkűségének hála az a kislány megtanulta, hogy Jézus nem feledkezett meg a családjáról és az Ő népén keresztül gondoskodott róluk. Hogy Jézus tudja, mire van szükségük. Hogy Jézus sosem késik. És a kislány Jézusba vetett hite növekedett.

Ez a kislány én voltam.

Isten egyszerűen csak emlékeztetni akart az Ő jóságára azáltal, hogy néhány évvel ezelőtt keresztezte az utamat ezzel a drága szenttel. Milyen kevéssé sejtette az én öreg barátnőm aznap reggel, amikor besétált az imaházba, hogy az a kislány a kisváros kicsi gyülekezetéből fel fog nőni és sok-sok évvel később megpuszilja az arcát és azt suttogja a fülébe:

„A te szereteted mutatta be nekem Krisztus szeretetét.”

Egy ember. Egy céltudatos élet. Egy döntés a szeretet mellett. És ma Jézus ugyanúgy azt suttogja:

„Jól tudom, ki vagy. Mindig is szerettelek.”

Akkor nem tudtam visszafizetni neki a nagylelkűségét. Ma azonban — hála a bennem élő Krisztusnak — cserébe szerethetek másokat… egyszerre egy imádság, egy mosoly, egy kis gondoskodás, egy igazság, egy élet.

Itt az ideje, hogy Jézus nevében bátrak legyünk. Mire hív Jézus? Kit kell ma felkarolnod?

Az Ő lábainál,

Fordította: Szabó Anna

Forrás: https://lovegodgreatly.com/brave-to-reach-others/

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. hét / 5. nap

Isten mindenkihez jó

Olvasd el: Zsoltárok 145:8-9; Titusz 2:11

IMÁK: Zsoltárok  145:8-9

Micsoda utazás! Élvezted ezt a négy hetet Jónás könyvével? Miután mélységében tanulmányoztuk, lefogadom, hogy már tudod, ez a könyv nem egy nagy halról szól, egy megtért városról, vagy egy engedetlen prófétáról. Ez a könyv Istenről szól, az Ő akaratáról, és arról, ahogyan mi válaszolunk neki.

Azzal zárjuk a tanulmányt, amit Isten jelleméről megtanultunk ezekben a csodás leckékben:

Késedelmes a haragra.

Szeretete örökké megmarad.

Ő csupa kegyelem és irgalom.

Nem akarja, hogy bárki elvesszen.

Türelmes.

Mindenkit szeret.

És még mennyi minden!

A 145. Zsoltárban Dávid megemlékezik Isten leírásáról a 2 Mózes 34. fejezetéből: “Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! (2 Mózes 34:6 újford).” Ő jó mindenkihez, nemcsak Izráelhez, de az egész emberiséghez, akiknek megtölti a szívét örömmel.

Az Isten, aki minket teremtett, kegyelmet tanúsít teremtményei iránt, azok iránt akik azt hiszik, hogy megérdemlik, és azok iránt is, akik úgy gondolják, nem. És az Ő kegyelméből megváltást hozott minden embernek. Nem úgy van, hogy elmész és megváltást szerzel; hozzád jön és választasz, hogy elfogadod-e. Mindenki csakis Isten kegyelme által talál megváltást.

Hogyan tudsz kapcsolódni Jónáshoz és Isten vele való bánásmódjához? Hogyan tudsz egy olyan életet élni, amely kétség nélkül Isten irántad való kegyelmét és irgalmát mutatja be? Hogyan tudsz változást előidézni azáltal, hogy másokat Jézushoz vezetsz és a megváltáshoz, amit Benne találhatnak csak meg?

 

Édes Istenem, a szívem megtelt azzal, amit Tőled tanultam és a Te szeretetedről irántam. Segíts úgy élni, hogy tiszeljelek Téged és mindig engedelmeskedjem parancsaidnak. Ámen.

 /YouVersion/

 Fordította: Bíró Ibolya

Jónás könyve – Szeresd a szeretetre nem méltókat – 4. heti memoriter és kihívás

4. heti kihívás:

Jónás nagyon küszködött Isten tervével, mely frusztrálta, dühítette és engedetlenségbe taszította, mert nem hagyatkozott igazán Isten kegyelmére. Gondolkodj el vagy írd le, hogy neked milyen küzdelmeid vannak Isten tervével. Gondolj arra, hogy Isten milyen jó és kegyelmes, esetleg keress néhány Igeverset, mely Istennek ezen tulajdonságait emeli ki, és írd le, hogy ezek az igazságok milyen módon segítenek neked elfogadni Isten tervét.

Hajthatatlan szeretet

„Ha azt várod, azt mondjam, hogy szeretlek, örökké várni fogsz.”

Emlékszem, amikor először szembesültem ezekkel a szavakkal, hallhatóan megakadt a lélegzetem. Fiatal szervezetem nem tudta teljesen kivédeni ennek a csapásnak az erejét és hatását. A szavak keresztüldöfték a lelkemet, és egy pillanat alatt megszűntem az a lány lenni, akinek addig gondoltam magamat, és elragadtak attól az anyai szeretettől, amelyről azt hittem, hogy az enyém. Darabokra hullott a szívem, összetört a lelkem. Kicsúszott a lábam alól az az alap, amelyre önmagamat felépítettem. A szavak belevésődtek az emlékezetembe. Attól a pillanattól kezdve szerethetetlennek voltam bélyegezve.

Még évtizedekkel később is fel tudom idézni ugyanazokat a szavakat, és minden egyes mozzanatra másodpercre pontosan emlékszem. Még ma is elképesztő ereje van a szavaknak, egy szempillantás alatt visszaváltozom azzá a kislánnyá, akit olyannyira megrendített az elutasítás fájdalma.

Még amikor nem is gondolok rá tudatosan, a régi ismerős dallam finoman beleolvad az életem háttérzajába. „Szerethetetlen vagy és méltatlan a szeretetre.” Mintha csak valami ritmusos háttérzene lenne, úgy ringatnak ezek a szavak. Csak úgy zeng ez a hazugság, pontosan kivehetően és hangosan.

Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.” – Róma 5:8

Amikor Isten összegyűjtötte az összetört darabkáimat és újjáteremtett, azon tűnődtem, mihez is fog kezdeni ennyi fájdalommal, elutasítottsággal, értéktelenséggel, amelyek mind úgy hozzám voltak ragadva, mint amikor benne marad egy papírzsebkendő a kimosott ruhában.

Hogyan tudna Isten kiszeretgetni ebből az elveszett állapotomból? Tudjátok, eszembe jutott, hogy úgy szerette Isten „a világot”, hogy ebbe még én is beletartoztam. Azt hittem, hogy Isten engem is szeret, mert szeretnie kell. Kényszerítve van, hogy szeressen, mert Őt is köti az ígérete. Elvisel, mert mindössze egy kis jelentéktelen pont vagyok abban a világban, amit meg akart váltani. A hazugság hólabdaként dagadt egyre nagyobbra és vált egyre fülsüketítőbbé, olyannyira, hogy megfertőzte a megváltásról alkotott képemet.

A hazugságok azonban nem állhatnak meg Isten Igazsága előtt. Rengeteg imádságon és rengeteg Istentől küldött segítőn keresztül Isten óriási éhséget és szomjúságot keltett bennem az Ő szeretetére és Igéjére. Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy megértsem: amikor bömböl a hazugság, Isten Igazságának túl kell harsognia.

Számomra a szeretet egy elvont fogalom volt csak, ami attól függött, hogy éppen hogy érzem magamat és min megyek keresztül. Azt hittem, hogy Isten irántam való szeretete napról napra, sőt percről percre váltakozik.

Az Igazság viszont az, hogy Isten szeretete egyáltalán nem elvont. Isten szeretete egy emberben jelent meg: Jézusban. Jézus szeretet. Jézus szeretete pont olyan, mint Ő maga: meghitt, személyes, mindenható, változatlan, állandó, és teljesen kiszámítható. Jézus nemcsak meghalt ezért a világért, hanem személyesen értem halt meg. Meghalt a rendetlen, megtört, kitaszított énemért is. Szenvedélyesen szeret úgy, ahogy vagyok, és erről nem én tehetek.

Ha Isten ennyire elszántan, hajthatatlanul és hűségesen szeret engem, akkor én mennyire törekszem elhinni, hogy valóban szeret?

Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.” – Róma 8:37-39.

Bárcsak azt mondhatnám, hogy már alig szoktam az elutasítás ismerős hangját hallani, vagy hogy ne kéne az értéktelenség érzésével küszködnöm. Küszködöm, de tudom, mit kell tennem. Teljes torokból kiáltom Isten Igéjét a megtört szívemnek, amíg csak el nem némul a hazugság, és felül nem kerekedik az Igazság.

Az Igazság pedig a következő: Jézust az ÉN bűneim törték össze. ÉRTEM tört meg a teste. Mindent ÉRTEM áldozott fel, mert Számára értékes vagyok. Jézus törhetetlen, meginoghatatlan, hajlíthatatlan, végtelen szeretettel szeret! Soha nem kötelességből szeretett. Ő jött UTÁNAM, ő dönt MELLETTEM minden nap, egészen az örökkévalóságig. Nem tudok olyat tenni, amivel még jobban kiérdemelném a szeretetét, és olyat sem, ami miatt kevésbé szeretne.

Minden nap azért küzdök, hogy bátran, magabiztosan és erősen éljem meg Isten szeretetét és bocsánatát. Azért küzdök, mert amikor igazán tudom, hogy Isten szeret, akkor már nem vágyakozom elkeseredetten mások szeretetére. Isten irántam való hajthatatlan szeretete szabja meg, hogy hogyan élek és hogyan szeretek.

Ha vannak is olyan napok, amikor elfeledkezem arról, hogy van, aki szeret, odamenekülök az Ő Élő Igéjéhez, ahol bizonyságot lelek. Ott biztonságban vagyok. Ott újra és újra rájövök, hogy van, aki mindent tud rólam, teljesen elfogad, és mélyen szeret.

Milyen körülmények jelentik a legnagyobb kísértést, hogy kételkedj abban, hogy Isten rendíthetetlenül szeret?

Hogyan imádkozhatunk érted, miközben a kétség, az értéktelenség és az elutasítás hazugságaival küszködsz?

Béke és kegyelem veletek,

Terria

Terria az amerikai SZNI bátorító és közösségi média csoportjaiban szolgál. Férjével együtt Virginia államban élnek, és két egyetemista lány büszke szülei. Élete célja, hogy az ezredfordulón született nők szívében felélessze a vágyat, hogy megragadják Isten igazságát, és ragaszkodjanak is hozzá. Leggyakrabban zsúfolt kórházakban bukkan fel, ahol meghallgatja a betegek történeteit, és ő is elmondja nekik, mit végzett Isten az ő életében. Ugyan néha elég összevisszának tűnik az élete, Terria mégis látja Isten erejét és szeretetét, amivel körülveszi őket.

 

Fordította: Greizer Zsófia

Forrás: https://lovegodgreatly.com/relentless-love/

Hazugság helyett igazság – 3. hét / 3. nap

Nem szeret senki

Olvasd el!:  Róma 8:37-39; Róma 5:8

IMÁK: Róma 5:8

Az egyik hazugság, mely nagyon el tud szigetelni a környezetünktől, az, hogy nem szeretnek minket. Egyes felmérések szerint minden ötödik ember élete során valamikor küzd azzal az érzéssel, hogy nem szeretik[1].

A Mindenható Isten, az univerzum teremtője szeret TÉGED! Annyira szeret, hogy még akkor, mikor ellene voltál, feláldozta a Fiát, hogy érted szenvedjen és meghaljon. Isten feláldozta a Fiát, Jézust azért, hogy veled személyes kapcsolata lehessen. Jézus áldozata nem függött a viselkedésedtől, vagy a személyiségedtől. Egyedül Isten jellemén alapszik.

Vigasztal téged annak az igazságnak a tudata, hogy Isten szeret téged?

Atyám, köszönöm a Te el nem múló szeretetedet. Segíts, hogy annak fényében gondoljak a Te szeretetedre, hogy Te feláldoztad a Fiadat érettem. Mikor úgy érzem, nem szeretnek, imádkozom, hogy juttasd eszembe csodálatos szeretetedet irántam. Köszönöm Fiadat, aki által megnyilvánult szereteted. Jézus nevében. Ámen.

/YouVersion/

 Fordította: dr. Ferenczi Andrea

 

[1] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/aug/12/one-in-ten-people-have-no-close-friends-relate

Isten TÉGED választott!

Isten téged választott…

Engedd, hogy ez az igazság beszivárogjon a szíved mélyébe.

Nem tudom, hogy az elmúlt hét mit tartogatott neked. Talán már megint nem kaptad meg az előléptetést. Talán kézhez kaptad a válási papírokat, ami teljes meglepetésként ért. Talán nézegeted a képeket arról, hogy a barátaid hogyan buliznak együtt egy csajos estén vagy társasjátékoznak vagy kávézóba mennek, de a te meghívód valahogy elkeveredett.

Úgy érzed lenéznek, felesleges, elhanyagolt vagy.

Hibásan úgy gondolod, hogy az, amit mások gondolnak rólad Isten gondolatainak tükröződései.

De nem is lehetnél messzebb az igazságtól.

Nézd meg a 2Thesszalonika 2:13-t! Téged, kedvesem, nemcsak, hogy szeret az Isten, hanem ki is választott.

Attól függetlenül, hogy mások hogy tekintenek rád, Isten az idők kezdetén kiválasztott téged. (Efézus 1:4)

Már a Föld megalkotása előtt Isten ismert téged, szeretett téged, kiválasztott téged.

Még ha senki más nem veszi észre az értékeidet, Isten látja őket.

Nem csupán mélységesen szeret, de el is hívott téged (2Thesszalonika 2:14). Az életednek van egy hatalmas célja… nagyobb annál, amit a korlátolt látásoddal ebben a pillanatban látsz.

Te csak a hibáidat, a fogyatkozásaidat látod és az okokat, amiért mindig lenéznek, elhanyagolnak, azt, hogy miért vagy felesleges. De, amikor Isten rád tekint, akkor valami teljesen mást lát. Az Ő gyönyörű lányát látja és örömét leli abban, hogy figyeli, hogyan növekedsz egyre inkább az Ő kedve szerint azáltal, hogy a Szentlélek munkálkodik az életedben, megszentelve téged nap mint nap.

Tudod, az emberek véleménye úgy változik, ahogy a Föld forog… állandóan, de az Istené sosem.

Isten az idők kezdete óta szeret téged és kiválasztott, ezért állj meg szilárdan ebben az igazságban. Függetlenül attól, hogy mások hogyan kezelnek téged, vesd a tekintetedet Isten igazságára és arra, hogy Ő mit mond rólad, ne pedig arra, hogy a körülötted lévők mit mondanak. Vesd rá a tekintetedet! Ne tekintgess se jobbra, se balra, csak felfelé!

Nem az mutatja meg az értékedet, hogy mások hogyan látnak, kezelnek vagy szeretnek téged, hanem csak Jézus szeretete, hogy ő azt választotta, hogy helyetted keresztre jut.

Érted, kedvesem, megérte meghalni.

Tehát attól függetlenül, hogy mások mit gondolnak, állj szilárdan a hitben és tudd, hogy mélyen szeretnek és tudatosan kiválasztottak.

Beszélgessünk:
Hogyan változtatja meg az, hogy tudod, szeretnek és kiválasztottak, azt, ahogyan látod magadat?

Szeresd Nagyon Istent,

Angela

 

Fordította: Virág Eszter

Forrás: https://lovegodgreatly.com/god-chose-you/