Hűséges szeretet / 5. hét / 4. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 12:9-11, Róma 8:38-39

IMÁK: Hóseás 12:9

Bár Izráel népe a pénzügyi bővelkedést és a kényelmes otthonaikat élvezték, Isten ítélete fogságba vitte őket és megtapasztalták újra a sátorlakó életet. Ez az ítélet biztos volt, hiszen Isten kijelentette a prófétákon keresztül, a nép mégsem hallotta meg.

„Büszkeség a közelgő összeomlás hírnöke, elbizakodottság pedig bukásé.” (Példabeszédek 16:18). Izráel népe bízott a vagyonában, pénzügyi sikereiben és nem akart Hóseásra hallgatni. Tulajdonképpen, nem akartak Istenre hallgatni. De Isten nem várt fordulatot hozott a jövőjükbe: visszavitte őket a sátrakba. Hátra kellett hagyniuk a világi tulajdonukat és mindent elölről kezdeni.

A jó hír az, hogy bár elveszíthetünk mindent, amink van, soha nem veszíthetjük el Istent. És miénk a bizonyosság, hogy semmi, egyáltalán semmi sem választhat el minket az Ő szeretetétől.

Dicsérlek Atyám, hogy biztos lehetek abban, hogy „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem, ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény nem választhat el” engem az irántam érzett szeretetedtől, ami Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 5. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 12:1-8, Joel 2:13

IMÁK: Hóseás 12:5-6

További olvasmány: 1 Mózes 32:24-32

A mai Igeversek Jákob történetére emlékeztetnek minket. Hóseás Izráel népéhez hasonlítja őt. Az ősi Izráelben, a „sarkot megragadó” kétszínű ember volt, valaki, aki mesterkedéssel, tisztességtelenül érte el céljait. Hóseáson keresztül azt mondta Isten: „Akkor Jákob, ma Izráel.”

De a hasonlóságok ellenére a próféta kiemeli a Jákob és Izráel népe közötti különbséget. Felidézi az angyal és Jákob közötti küzdelmet az 1 Mózes 32:24-30-ból. Jákob nem akarta alávetni magát Istennek, ezért Isten az alázatot szó szerint birkózva, küzdve kérte tőle. Jákob elveszítette a küzdelmet és sírt. Megérkezett oda, hogy tudja, Isten legyőzte őt és csak annyit tudott tenni, hogy Istenbe kapaszkodva esedezett áldásért. Hóseás azért hozza Jákob történetét ezekbe az Igékbe, hogy megmutassa Izráelnek, mit kéne tenni: ahelyett, hogy küzdenek Isten ellen, adják meg magukat neki.

Két módon lehet ezt a leckét megtanulni az életben: könnyen és nehezen. Izráel úgy döntött, hogy a nehéz utat választja, újból és újból elkövetve ugyanazokat a hibákat. Látom köztük magamat is. Az életem során voltak leckék, amiket nagyon nehezen tanultam meg, mert úgy döntöttem, hogy elhagyom Istent és saját magam módja szerint intézem a dolgokat. 

Óh, Uram hány dologban láttál engem küzdeni ellened és az életemre vonatkozó akaratod ellen, a Te tökéletes időzítésed ellen. Segíts, hogy bízni tudjak Benned minden tekintetben. Segíts, hogy emlékezzek arra, hogy Te vagy az Isten és Te jobban tudod, mint én. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 5. hét / 2. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 11:1-12, Zsoltárok 145:8-9, Mikeás 7:18-19

IMÁK: Hóseás 11:8-9

Ma olyan szerető Atyaként látjuk Istent, aki annyira szerette Izráelt, mint egy gyermeket, Aki kihívta fiát Egyiptomból. Megtanította Efraimot járni, karjaiban hordozta. Lehajolt hozzá és táplálta. Isten mindig jó, szerető, törődő Atya volt.

De jön a büntetés Izráel bűnei miatt. Lerohanják őket az asszírok és fogságba hurcolják a népet. De Isten, mint szerető Atya, feltárja ma a szívét. „Hogyan is adhatnálak oda ellenségeidnek, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izráel? Nem bánhatok veled úgy, mint Admával! Nem pusztítalak el, ahogy Cebóim városát eltöröltem. Megesett rajtad a szívem, fellángolt bennem a szánalom!”

„Hogyan is adhatnálak oda?” Most a saját gyermekeimre gondolok. Ha olyan döntést hoznak, amivel összetörik a szívemet, lemondanék róluk? Soha! Ha én, a hűtlen ember, nem tudok lemondani a gyermekeimről, hogyan gondolhatnánk azt, hogy Isten örökre visszatartaná tőlünk szeretetét? Ismét megkönyörül majd. Nem hagyja népét fogságban örökre.

Mennyei Atyám, amikor bűnösen, bűntudattól gyötörten állunk előtted, Te nem mondasz le rólunk. Az igazság megkövetelte a büntetést, de a szíved módot talált a megváltásra: Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy nem mondasz le rólam. Köszönöm, hogy megtaláltad a tökéletes utat a megmentésemre. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 5. hét / 1. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 10:9-15, Apostolok cselekedetei 17:27, Jakab 4:8

IMÁK: Hóseás 10:12

További olvasmány: Apostolok cselekedetei 17:22-31

Szeretem a mai Igerészt! Az előző hetekben láttuk, hogy Hóseás könyvében Izráel népe megbánás nélkül követ el megannyi bűnt. De Isten annyira szeret minket, annyira megbocsátó és jó hozzánk, hogy még akkor is választási lehetőséget kínált: vessetek igazságban, hogy kegyelemben arassatok.

Hogy így legyen, ’fel kellett törniük az ugart’. Mit jelent ez? Az ugar olyan kemény földű terület, ahová nem lehet elvetni Isten Szavának magjait, így azok nem tudnak eljutni az emberek szívéhez és nem tudnak gyümölcsöt teremni sem.

De a mai Igevers arról beszél, hogy mindig van remény. „Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből!” (Jakab 4:8); Isten „nincs messze egyikünktől sem” (Apostolok cselekedetei 17:27).

Ő közel van hozzád. Te is közel vagy hozzá? Vagy a szíved megkeményedett „ugar”? Mit fogsz aratni a ma, a héten, az elmúlt hónapban elvetett magokból? Most van itt az ideje, hogy keresd az Urat és hűséges szeretetet arass. Isten mindig melletted áll.

Óh, Atyám, a tény, hogy bűneim és álnok szívem ellenére sosem hagysz el engem, teljesen lenyűgöz. Közel vagy hozzám! Éreznem kell, ahogy ma is átölelsz, és arrafelé vezeted az életemet, ahol igazságban vethetek és kegyelemben arathatok. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Szabó Eszter

Hűséges szeretet / 5. heti memoriter és kihívás – Hóseás könyve

5. heti kihívás:

Ezen a héten a csendességeid során állíts be egy időzítőt 20 percre, és csak ülj, csendben az Úr előtt.
Kérd, hogy mutassa meg a szíved azon részeit, melyek megkeményedtek, és az “egészségtelen” termést, mely ezeken a helyeken lett elültetve. Jegyezz fel néhány apró lépést, mely által szeretet és irgalom teremhet az adott helyeken, megköszönve Istennek állandó közelségét.

Hűséges szeretet / 4. hét / 5. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 10:1-8, Jeremiás siralmai 1:8,15,18

IMÁK: Jeremiás siralmai 1:18

Isten megáldotta Izráelt, választott népét, bőségesen javakkal, ők azonban ezt magukra költötték és arra használták, hogy saját kívánságaik alapján hamis isteneknek készítettek oltárt. Izráel élvezte Isten áldásait, de ezeket az áldásokat istentelen módon használta fel.

Pál ugyanerre a bűnre figyelmeztet a Galata 5:13-ban: „Testvéreim! Isten benneteket szabadságra hívott el! Csakhogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok…” Keresztényként néha a szabadságot és az áldást, amit Isten adott nekünk, istentelen módon használjuk.

A Jeremiás Siralmai arra emlékeztetnek minket ma, hogy mi történt Izráel népével: fogságba kerültek. Fiatal nők és férfiak Izráelből megfizették a nép lázadásának árát. Sose felejtsük el, hogy a bűnnek vannak következményei. Igaz, hogy Isten megbocsátja a bűnt teljes mértékben, amikor beismerjük azt. De nem veszi el bűnös viselkedésünk következményeit.

Drága Istenem, nem akarok olyan bűnnel élni, amit még nem vallottam be Neked. Tudom, hogy a bűnnek következménye van az életemre nézve. Kérlek, segíts, hogy miután beismertem bűnömet, hadd tudjak foglalkozni annak a bűnnek a következményeivel. Segíts bölcs nőként élni. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Hűséges szeretet / 4. hét / 4. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 9:10-17, 5 Mózes 28:64-65, Zsoltárok 77:7-9

IMÁK: Hóseás 9:17

További olvasmány: Zsoltárok 77

Mai Igeversünkben azt olvassuk, hogy Isten áttekinti a zsidókkal való kapcsolatának történetét. Nem fogsz szőlőt találni a sivatagban, de ha mégis így lenne, akkor igencsak meglepődnél tőle. Így érzett Isten, amikor elhívta Izráelt. A fügefa korai gyümölcse különösen jó és Izráel különleges volt az Úr számára. De ez az örömteli tapasztalat nem tartott örökké, mivel Bálák király kóstoltatta meg Izráellel először a Baál imádat ízét és a nép szomszédai kedvében járt a bálványimádásban és erkölcstelenségben (4 Mózes 25).

Isten egy különleges földre helyezte népét, ők viszont beszennyezték a földet bálványaikkal. Minél inkább meggazdagodtak, annál inkább elfordultak Istentől. Most pedig nekik és gyermekeiknek is le kell aratniuk bűnük keserű termését. (Hóseás 9:13)” (Warren Wiersbe).

Bűneik miatt vándorolniuk kell a népek között. Ez egy ígéret volt, amit az Ószövetségben kapott a nép. Hála, hogy Jézus Krisztuson keresztül jöhetünk Istenhez hit által egy jobb és újabb szövetségben (Zsidók 8:12; 10:16-17). A 77. zsoltár emlékeztet minket arra, hogy az Úr nem felejt el kegyelmesnek lenni. Együttérzése nagyobb a haragjánál.

Mennyei Atyám, köszönöm türelmedet irántam. Köszönöm, hogy új szövetséget adtál nekem Jézus Krisztusban. Köszönöm a kegyelmet, a bőséges, érdemen felüli és végtelen könyörületet, amit tanúsítasz irányomban. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Hűséges szeretet / 4. hét / 3. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 9:1-9, Ézsaiás 10:1-4

IMÁK: Hóseás 9:9

Láttatok már olyan szelfiket, amelyek néhány másodperccel a katasztrófa előtt készültek? Mint amikor valaki csónakból készít szelfit és az illető mögött kiemelkedik egy cápa a tengerből. Te látod a képen, hogy mi fog történni, de annak, aki a szelfit készíti, nem látja, hogy mi történik. Pontosan ez történik Izráellel. Teljes sebességgel mennek a katasztrófa felé úgy, hogy ennek egyáltalán nincsenek tudatában.

Izráel népe a fatalista Hóseást hibáztatja, amikor ismerteti az eljövendő ítéletet és bűnbánatra hív. Ezt gondolják: „Ki prófétál józan ésszel ilyet, amikor ilyen gyönyörű aratás kellős közepén vagyunk, ami önmagában Isten áldásának bizonyítéka?” Gazdagságban éltek és mindenki boldog volt. Jól mentek a dolgok… vagy annyira mégsem jól?

Amikor jól mennek a dolgok, kialakulhat bennünk egyfajta hamis biztonságérzet. Nincsenek nagy problémáink, az élet szép, mi pedig megfeledkezünk Istenről. Észrevettétek, hogy könyebb Istenhez fordulni életünk nehéz helyzeteiben, mint mikor olajozottan mennek a dolgok? Gyertek, keressük Arcát minden körülmények között!

Drága Atyám, hadd keressen lelkem Téged a jó időkben is, ne csak életem nehéz szakaszaiban. Segíts nekem, hogy Beléd kapaszkodjak életem minden napján. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária

Hűséges szeretet / 4. hét / 2. nap – Hóseás könyve

Olvasd el: Hóseás 8:1-14, Róma 9:22-24

IMÁK: Róma 9:22-23

„Királyokat emeltek maguk fölé, de nem általam, vezetőket választottak, de nélkülem. Ezüstjükből, aranyukból bálványokat emeltek, amelyekre pusztulás vár.” (Hóseás 8:4) Izráel népe szakértői voltak annak, hogyan kell Istentől független életet élni.

Döntést hozni anélkül, hogy Isten vezetését keresnénk, nemcsak bűnös dolog, hanem bolondság is! Micsoda hiba! Az Úr figyelmeztet ez ellen az Igében!

“Ne képzeld magad túl okosnak…” (Péld 3:7)
“Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.” (Róma 12:16)

Hajlamosak vagyunk aszerint megítélni dolgokat, hogy szerintünk mi helyes az alapján, hogy mit látunk. Elfelejtjük azt, hogy mi csak egy kis részét látjuk annak, ami történik. Egyedül Isten lát mindent. Csak Ő látja a teljes képet az életünkről. Isten irányítására van szükségünk mindenben, amit teszünk, minden döntésben, amit meghozunk. Ez az egyetlen lehetőség, hogy legyenek hitelveink. És a hitelvek életbevágóan fontosak akkor, amikor hitünk alapjaiban megrázkódik. A hitelveink alapján kitartunk akkor, amikor a testünk már feladná, mert biztosak vagyunk abban, hogy döntésünket Isten Igéjére alapozva hoztuk meg, szavának engedelmeskedve, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz dolgok jönnek majd sorban.

Drága Istenem, nem akarok a saját eszemre támaszkodni és a saját magam előtt bölcsnek lenni. Kérlek, vezess engem, amikor döntést kell hoznom. Adj nekem bizonyosságot, hogy arra mozdulok, amerre Te vezetsz engem. Ámen.

/YouVersion/

Fordította: Pfaff Mária