A Szeresd Nagyon Istent Online Női Bibliatanulmányozó Csoport Hitelvei

1. Hisszük, hogy a Biblia Isten ihletett, tökéletes és tévedhetetlen szava, és az egyetlen írott kijelentés, ami minden keresztény hitének és összes gyakorlatának alapja, és egyedüli mércéje a lelkiismeretnek.
Hisszük, hogy Isten megőrizte Igéjét és hatalma által gondoskodott arról, hogy ne vesszen el belőle, ne tudják elpusztítani, vagy hibákkal jelentését megváltoztatni.

2. Hiszünk egy Istenben, mindenek Teremtőjében, aki szeretetben és szentségben tökéletes, és hármasságban létezik: Atya, Fiú, Szent Szellem.

3. Hisszük, hogy Jézus Krisztus teljes mértékben Isten és a szűztől való fogantatás által emberi formát vett fel, bűntelen életet élt és meghalt a bűneinkért. Krisztus az egyetlen közbenjáró, aki áldozatával megszerezte megváltásunkat. Hisszük, hogy feltámadt a harmadik napon és most az Atya jobbján ül, mint Szószólónk.

4. Hisszük, hogy a Szent Szellem Isten. Az Ő szolgálata, hogy megdicsőítse Jézus Krisztust és meggyőzze a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Hisszük, hogy Ő szül minket újjá, majd minden hívőben benne lakozik, megkereszteli (bemeríti), elpecsételi, felkeni, és szellemi ajándékokkal látja el őket. A Szent Szellem irányítás, tanítás, megszentelés és betöltés által vezeti azokat a hívőket, akik naponta feladják Érte saját életüket. Hiszünk a Szent Szellem ajándékaiban, amelyeket az Írás említ, és hisszük, hogy ezek ma is működnek és bizonyos igei alapelvek szerint használhatóak.
Hisszük, hogy a szeretet a legfőbb ajándék és fontosabb még a leglátványosabb ajándékoknál is, ezért szeretet nélkül a szellemi ajándékok bármilyen gyakorlása értéktelen.

*Nem értünk egyet azzal, hogy igaz keresztényekben démonok lehetnek. Nem értünk egyet a „pozitív megvallás”- sal, miszerint az ember cselekvésre kényszeríthetné Istent azzal, hogy Igéjére hivatkozva és Jézus nevében „hittel megvallja” a kért dolgot (csoda, gyógyulás stb.) és akkor azt biztosan meg is kapja. Nem értünk egyet az olyan emberi próféciával, ami azt tartja magáról, hogy meghaladja (kiegészíti) az Igét. Nem értünk egyet a szellemi ajándékok, megtapasztalások és csodák olyan túlhangsúlyozásával, ami az Ige tanításának kárára van. Nem értünk egyet azzal, hogy a fizikai betegség csak bűn vagy démoni munka eredménye lehet.*

5. Hisszük, hogy minden ember Isten képmására lett teremtve. Ugyanakkor Ádám bukása miatt, minden ember bűnösnek születik természete, és döntése alapján is. Jézus Krisztus bűnbocsánata nélkül elveszettek és távol vagyunk Istentől. Hisszük, hogy mindenki, aki Krisztushoz akar jönni, megteheti.

6. Hisszük, hogy a megváltás egyedül Isten kegyelmének a munkáján múlik, amit értünk és bennünk végzett el. Egyedül hit által, kegyelemből igazulunk meg. Krisztus halála az egyetlen fizetség, amit Isten elfogad. Továbbá megkaptuk Krisztus igazságosságát is hit által, és ez az egyetlen igazság, amit Isten elfogad. Mindenki, aki valóban hisz Krisztusban, újjászületik és Isten gyermeke lesz. Minden igaz hívő, akit egyszer Isten megváltott hatalma által, nem emberi erőből, örökre biztonságban van Krisztusban.

7. Hisszük, hogy az Egyház (gyülekezet) mindazokból áll, akik hiszik, hogy Jézus Krisztus a Megváltó. A helyi gyülekezet célja, hogy felemelje Krisztust, bátorítsa a hívőket és evangelizálja a világot. Hisszük, hogy minden helyi gyülekezet szabad arra, hogy Krisztus fennhatósága alatt a saját ügyeit maga irányítsa, és törekedjen az egységre minden Krisztust követő gyülekezettel és szolgálattal.